ΕΦΑΡΜΟΓΗ Κ.Υ.Α. Ο.Σ.Υ.

 

                 

                Αρ. πρωτ. 539                                                                                                                                      Θεσσαλονίκη 15/1/2020

 

 

 

 

Προς

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

 

 

KOIN.: Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Θ.

              Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Θ.

 

 

Κύριε Πρόεδρε,

σας καταθέτουμε την από 27/11/2019 Κ.Υ.Α.  Α 4281 που αναφέρεται στο επίδομα θέσης ευθύνης των εργαζομένων στον ΟΣΥ και την από 19/12/2019 Κ.Υ.Α. Α 4662 που αναφέρεται στο επίδομα Ανθυγιεινής εργασίας των εργαζομένων στον ΟΣΥ.

Παρακαλούμε όπως οι όροι των δύο κοινών Υπουργικών Αποφάσεων να εφαρμοστούν    αντιστοίχως  και   στους   εργαζόμενους  του    Οργανισμού     από          1-1-2019 ως ορίζεται στις Κ.Υ.Α..

Σας επισυνάπτουμε τις Υπουργικές Αποφάσεις.

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                        ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                     ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.