ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ Σ.Σ.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                                

          Κωδικοποίηση Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας  (Ε.Σ.Σ.Ε.)

Προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ.

που ανήκει στο Συνδικάτο Εργαζομένων Οργανισμού Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης

 

Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ

                   

      Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την  00.00.0000 στα γραφεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), οδός Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, οι υπογράφοντες, αφενός μεν οι κκ. Γεώργιος Σκόδρας Πρόεδρος Δ.Σ. και ……………………………………. νόμιμοι εκπρόσωποι του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) που τελεί σε εκκαθάριση εν λειτουργία σε εφαρμογή του ν.4482/2017 και αφετέρου οι κ.κ. Δημήτριος Τσερμενίδης και Κωνσταντίνος Αγγελούδης, νόμιμοι Εκπρόσωποι του Συνδικάτου Εργαζομένων Οργανισμού Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ.), απεφάσισαν τη συνομολόγηση και υπογραφή της παρούσας Σύμβασης.

 

Η παρούσα Σύμβαση αφορά:

Α΄ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, δηλαδή:

α. Επόπτες

β. Σταθμάρχες

γ. Ελεγκτές

δ. Οδηγοί

           ε. Λοιπό προσωπικό Κίνησης (Ελεγκτές Κομίστρου, Πωλητές Καρτών και Εισιτηρίων, Συλλέκτες Εισπράξεων, , Γενικά Εργαζόμενοι με πρόβλημα υγείας).

 

Β΄ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, δηλαδή:

α. Υπεύθυνοι Συντονισμού Αρχιτεχνιτών

β. Αρχιτεχνίτες

γ. Τεχνίτες

δ. Βοηθοί Τεχνίτες

ε. Ελιγμοδηγοί (οδηγοί)

            ζ. Λοιπό Προσωπικό Συντήρησης (Εργάτες, Πλύντες, Τροφοδότες Πετρελαίου, Καθαρίστριες – Καθαριστές οχημάτων και Αμαξοστασίων,  κ.λ.π.).

 

Γ΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, δηλαδή:

               α. Υπάλληλοι Γραφείου Επιστημονικό Προσωπικό Ανωτάτων Σχολών

               β. Υπάλληλοι Γραφείου Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.)

               γ. Υπάλληλοι Γραφείου Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

               δ. Παραλήπτες.

               ε. Βοηθητικό Προσωπικό (Κλητήρες, Φύλακες Αμαξοστασίων, Καθαρίστριες Γραφείων, Συνοδοί Α.ΜΕ.Α., Συνοδοί Πολιτιστικής Γραμμής).

 

 

 

Άρθρο 1

 Εφαρμογή σύμβασης

 1. Στις διατάξεις της παρούσας Κωδικοποιημένης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Κ.Ε.Σ.Σ.Ε.) υπάγονται όλοι οι Εργαζόμενοι στον Ο.Α.Σ.Θ., που συνδέονται με τον Οργανισμό με σύμβαση εξηρτημένης σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου.
 2. Στις διατάξεις της παρούσας Κ.Ε.Σ.Σ.Ε. δεν υπάγονται οι απασχολούμενοι για πρακτική άσκηση.

Άρθρο 2

 Διάρκεια ισχύος σύμβασης

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την 01/04/2020 και αφορά τις αποδοχές των Εργαζομένων στον Ο.Α.Σ.Θ. έως την 31/12/2022.

 

Άρθρο 3

 Μισθολογικές κατηγορίες προσωπικού

 1. Κατά την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης (1.04.2020), κάθε Εργαζόμενος κατατάσσεται σε μισθολογικές κατηγορίες, με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ως αυτά ορίζονται στην παρούσα Κ.Ε.Σ.Σ.Ε. σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις διατάξεις του ν.4354/2015.
 2. Οι μισθολογικές κατηγορίες στις οποίες κατατάσσεται το προσωπικό του Ο.Α.Σ.Θ., με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα είναι οι εξής:

 

α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) 

β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.).

γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.).

δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. (Υ.Ε).

 

Άρθρο 4

 Γενικές αρχές ένταξης προσωπικού

σε κατηγορίες – ειδικότητες – μισθολογικά κλιμάκια

 1. Για τις ανάγκες της παρούσας Κ.Ε.Σ.Σ.Ε., ως πτυχίο νοείται κάθε τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Δημοτικού ή Γυμνασίου) ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης ή Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής (κατά νόμο αναγνωρισμένος ως ισότιμος αυτού), που ο Εργαζόμενος κατέχει και έχει καταθέσει στην αρμόδια για το Ανθρώπινο Δυναμικό οργανωτική μονάδα του Οργανισμού κατά την πρόσληψή του και κατά την διάρκεια της Υπηρεσίας του.
 2. Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας κάθε Εργαζόμενος κατατάσσεται στο μισθολογικό κλιμάκιο σύμφωνα με τον Πίνακα του άρθρου 5 και αντιστοιχεί στην βαθμίδα εκπαίδευσής του, αλλά και με βάση τα συμπληρωμένα έτη της πραγματικής και της ήδη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας του Εργαζόμενου στον Οργανισμό. Έκτοτε, κάθε νεοπροσλαμβανόμενος κατατάσσεται, κατ’ αναλογία των ανωτέρω, κατά την ημερομηνία πρόσληψής του, με όσα ορίζονται στο ν.4354/2015 όπως εκάστοτε ισχύει και συμπληρωματικά σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 5

 Μισθολογικά κλιμάκια – Βασικοί μισθοί

 1. Οι βασικοί μισθοί όλων των κατηγοριών Προσωπικού που αφορά η παρούσα

Κ.Ε.Σ.Σ.Ε., από την ημερομηνία ισχύος της (01/04/2020) σύμφωνα με τον ν.4354/2015 είναι οι εξής:

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Π.Ε.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.

 

Προϋπηρεσία (έτη)

Κλιμάκιο

Βασικός μισθός (Ευρώ)

Βασικός μισθός (Ευρώ)

 

36 - 38

19

2.154,00

2.027.00

 

34 - ­36

18

2.095,00

1.972,00

 

32 – 34

17

2.036,00

1.917,00

 

30 – 32

16

1.977,00

1.862,00

 

28 – 30

15

1.918,00

1.807,00

 

26 – 28

14

1.859,00

1.752,00

 

24 – 26

13

1.800,00

1.697,00

 

22 – 24

12

1.741,00

1.642,00

 

20 – 22

11

1.682,00

1.587,00

 

  18 – 20

10

1.623,00

1.532,00

 

16 – 18

9

1.564,00

1.477,00

 

14 – 16

8

1.505,00

1.422,00

 

12 – 14

7

1.446,00

1.367,00

 

10 – 12

6

1.387,00

1.312,00

 

  8 – 10

5

1.328,00

1.257,00

 

6 – 8

4

1.269,00

1.202,00

 

4 – 6

3

1.210,00

1.147,00

 

2 – 4

2

1.151,00

1.092,00

 

0 – 2

1

1.092,00

1.037,00

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Υ.Ε.)

Προϋπηρεσία (έτη)

Κλιμάκιο

Βασικός μισθός (Ευρώ)

Βασικός μισθός (Ευρώ)

36 – 39

13

1.578,00

1.296,00

33 – 36

12

1.518,00

1.253,00

30 – 33

11

1.458,00

1.210,00

27 – 30

10

1.398,00

1.167,00

24 – 27

9

1.338,00

1.124,00

21 – 24

8

1.278,00

1.081,00

18 – 21

7

1.218,00

1.038,00

15 – 18

6

1.158,00

   995,00

12 – 15

5

1.098,00

   952,00

  9 – 12

4

1.038,00

   909,00

6 – 9

3

978,00

   866,00

3 – 6

2

918,00

   823,00

0 – 3

1

858,00

   780,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Οι εργαζόμενοι όλων των Υπηρεσιών του Οργανισμού, Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Ε ή Τ.Ε), εντάσσονται μισθολογικά αντίστοιχα στα  μισθολογικά κλιμάκια των κατηγοριών ( Π.Ε ή Τ.Ε.) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Οι εργαζόμενοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης των υπηρεσιών  Κίνησης   (Οδηγοί, κ.λ.π.) και Συντήρησης   (Τεχνίτες, κ.λ.π.), εντάσσονται στα κλιμάκια της Δ.Ε., εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4354/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το άρθρο 2 του  ν.4405/2016. Καθώς επίσης και το μεταφερόμενο προσωπικό της Ε.Λ.Β.Ο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Άρθρο 6

 Αναγνώριση προϋπηρεσιών

 1. Η εκτός Ο.Α.Σ.Θ. προϋπηρεσία των Εργαζομένων της παρούσας σύμβασης, αναγνωρίζεται ως εξής:

α. Για το, κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, απασχολούμενο προσωπικό, το σύνολο της προϋπηρεσίας που έχει αναγνωρισθεί με τις προϊσχύουσες ρυθμίσεις της Ε.Σ.Σ.Ε., και  διατάξεων των Νόμων.

β. Για το Προσωπικό που θα προσληφθεί από την υπογραφή της παρούσας και εφεξής, η προϋπηρεσία εκτός Ο.Α.Σ.Θ., ( Σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο Π.Δ. 69/2016).

γ.  Επαναχορηγείται η προϋπηρεσία στους εργαζόμενους που μεταφέρθηκαν από την Ε.Λ.Β.Ο.

 

Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

Κάθε προϋπηρεσία σε ομότιμα και συναφή καθήκοντα, εφόσον πραγματοποιήθηκε μετά τη λήψη του Πτυχίου και αποδεικνύεται με βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης και βεβαίωση του Εργοδότη ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης.

 

Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Κάθε προϋπηρεσία σε ομότιμα και συναφή καθήκοντα, εφόσον πραγματοποιήθηκε μετά τη λήψη του απολυτηρίου και αποδεικνύεται με βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης και βεβαίωση του Εργοδότη ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης.

 

Λοιπό Διοικητικό Προσωπικό:

Κάθε προϋπηρεσία σε ομότιμα και συναφή καθήκοντα, εφόσον αποδεικνύεται με βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης και βεβαίωση του Εργοδότη ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης.

Οδηγοί:

 Κάθε προϋπηρεσία σε καθήκοντα επαγγελματία οδηγού λεωφορείων ή Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ. μικτού βάρους άνω των τεσσεράμισι (4,5) τόνων, εφόσον αποδεικνύεται με βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης και βεβαίωση του Εργοδότη ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης σε ιδιόκτητα ή συνιδιόκτητα λεωφορεία, ταξί, πούλμαν και φορτηγά και μέχρι τρεις (3) τριετίες.

 

Τεχνίτες – Βοηθοί Τεχνίτες – Εργατικό Προσωπικό:

 1. Κάθε προϋπηρεσία σε ομότιμα και συναφή καθήκοντα, εφόσον αποδεικνύεται με βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης και βεβαίωση του Εργοδότη ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης σε ιδιόκτητο ή συνιδιόκτητο Συνεργείο Επισκευής Αυτοκίνητων και μέχρι τρεις (3) τριετίες.

 

 1. Σε περίπτωση αδυναμίας προσαγωγής βεβαίωσης του εργοδότη, η προϋπηρεσία όλων των εργαζομένων θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδίου και δύο (2) μαρτύρων με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Κ.Ε.Π., που η αποδοχή τους ή μη ως αποδεικτικού μέσου θα γίνεται δεκτή κατά την απόλυτη κρίση της αρμόδιας επιτροπής.

 

 1. Η εντός του Ο.Α.Σ.Θ. υπηρεσία, αναγνωρίζεται ανεξάρτητα απ’ τις θέσεις εργασίας στις οποίες απασχολήθηκαν ή θα απασχοληθούν εφεξής οι Εργαζόμενοι.

 

 1. Σαν προϋπηρεσία αναγνωρίζεται και προσμετράται, για τον καθορισμό του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος, χρονικό διάστημα 18 μηνών της στρατιωτικής θητείας εφόσον ο αντίστοιχος χρόνος της θητείας δεν περιλαμβάνεται στα χρόνια υπηρεσίας του. Η αναγνώριση  γίνεται με βάσει το Πιστοποιητικό τύπου Α΄ Στρατολογίας που προσκομίζεται από τους ενδιαφερόμενους. Στους υπόχρεους μειωμένης στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται ο πραγματικός χρόνος θητείας μέχρι τους 18 μήνες. Δεν  υπολογίζεται ο χρόνος φυλάκισης κατά το διάστημα της στρατιωτικής θητείας (ΣΣΕ 1990) – (Ν.2046/1952).

 

 1. Η ως άνω αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία και υπηρεσία, λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη των Εργαζόμενων και την μισθολογική εξέλιξή τους, στα κλιμάκια του άρθρου 5 της παρούσας σύμβασης.

 

Άρθρο 7

 Οικογενειακή παροχή

 1. Για την ενίσχυση της οικογένειας των εργαζομένων, χορηγείται δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α) και τυχόν τροποποιήσεών του μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του ως εξής:
 2. Για εργαζόμενο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, η ανωτέρω παροχή καθορίζεται:

 α. Πενήντα ευρώ (50,00 €) για ένα τέκνο.

 β. Εβδομήντα ευρώ (70,00 €) συνολικά για δύο τέκνα.

 γ. Εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 €) συνολικά για τρία τέκνα.

 δ. Εκατόν εβδομήντα ευρώ (170,00 €) συνολικά για τέσσερα τέκνα.

ε. Εβδομήντα ευρώ (70,00 €) για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν των τεσσάρων.

 

 1. Η οικογενειακή παροχή δικαιολογείται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος ηλικίας τους ή το 19ό έτος μέχρι την 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους που αντιστοιχεί στην συμπλήρωση του ηλικιακού αυτού ορίου, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση. Η εν λόγω παροχή χορηγείται ανεξαρτήτως του εάν οι γονείς τελούν σε διάσταση, διάζευξη ή χηρεία. Στους εργαζόμενους γονείς που εργάζονται και οι δύο στον Οργανισμό η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται και στους δύο.

Η ανωτέρω παροχή δεν καταβάλλεται στους έγγαμους, διαζευγμένους ή εν χηρεία υπαλλήλους των οποίων τα τέκνα έχουν ενηλικιωθεί ή περατώσει τις σπουδές τους , με εξαίρεση τους έγγαμους υπαλλήλους που έχουν τέκνα ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον.

Ειδικά για τέκνα που φοιτούν στην Ανώτερη ή Ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής  Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), η παροχή δίδεται μόνο κατά την διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή των τίτλων σπουδών εξάμηνων, που προβλέπεται από τον Οργανισμό κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέρα από την συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας τους. 

Επισημαίνεται  ότι για τα παιδιά που φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές του εξωτερικού, κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο εκμάθησης της ξένης γλώσσας δεν καταβάλλεται η οικογενειακή παροχή. Στις περιπτώσεις που συμπίπτει ο χρόνος  της κανονικής φοίτησης σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή σε Ι.Ε.Κ. με τη στρατιωτική  θητεία του παιδιού, η καταβολή της οικογενειακής παροχής δεν διακόπτεται.

Στην περίπτωση αναπηρίας (σωματικής ή πνευματικής) για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται και μετά την ενηλικίωση, ανεξάρτητα αν στην οικογένεια ή στο παιδί χορηγείται παροχή ή βοήθεια από οποιοδήποτε Δημόσιο Οργανισμό, όπως Πρόνοια κ.λ.π.

Για την διακοπή της οικογενειακής παροχής , λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω κατά περίπτωση ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους και προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.

 1. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον Οργανισμό κάθε στοιχείο (ως και τις μεταβολές επ' αυτών) με αίτησή τους που είναι απαραίτητο στον Ο.Α.Σ.Θ. για την άσκηση των δικαιωμάτων του και των υποχρεώσεων του Οργανισμού έναντι των εργαζομένων όπως :

α. Μεταβολές στα στοιχεία που επηρεάζουν τις μισθολογικές ή άλλες παροχές (μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση, μόρφωση, κ.λ.π.).

β. Μεταβολές στα στοιχεία που εξυπηρετούν τον Ο.Α.Σ.Θ. και τους εργαζόμενους (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, κ.λ.π.).

Τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες  από την μεταβολή τους.

Για όλο το προσωπικό του Οργανισμού οι μεταβολές που επέρχονται και επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την μισθοδοσία του εργαζομένου, λογίζονται ότι πραγματοποιήθηκαν την του μήνα που επήλθαν υπό την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού.

Στοιχεία που μεταβάλλονται και δεν ενημερώνεται για αυτά ο Οργανισμός , ιδίως αυτά που επηρεάζουν αρνητικά την μισθοδοσία του εργαζόμενου (π.χ. περικοπή επιδόματος ενηλικιωμένου τέκνου) ισχύουν αναδρομικά από την του μήνα κατά τον οποίο έλαβε χώρα η μεταβολή αυτή.

 

Άρθρο 8

 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

 1. Οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος σύμφωνα με την παράγραφο 1  του   

άρθρου 15 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α),  όπως ισχύει με το άρθρο 18 του Ν. 4354/2015 και τυχόν τροποποιήσεών τους στο μέλλον είναι οι κάτωθι, ως ορίζεται κατ αναλογία, σύμφωνα με την ΚΥΑ (2/39845/0022/28.6.2016(ΦΕΚ 1626 Β’ και Σύμφωνα με την ΚΥΑ Α.Φ. 4662-19/12/22019)

 

 • Προσωπικό που απασχολείται στην εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου (Οδηγοί- Οχημάτων του Ο.Α.Σ.Θ. -  Υπηρεσιακοί Οδηγοί - Ελιγμοδηγοί).
 • Προσωπικό που απασχολείται στην τεχνική υποστήριξη του στόλου των οχημάτων και των εγκαταστάσεων (αμαξοποιοί, βαφείς, επιγραφοποιοί, εφαρμοστές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων, ηλεκτρολόγοι οχημάτων,  ηλεκτρονικοί, ηλεκτροσυγκολλητές, λιπαντές, ξυλουργοί, συντηρητές κτιρίων, ταπητουργοί, τεχνίτες αντλιών, κλιματιστικών, ελαστικών, φρένων, σασμάν, συστημάτων αέρος,  οχημάτων, συσσωρευτών, ψυγείων, τορναδόροι, χειριστές ανυψωτικών γερανών, χορηγητές, τεχνίτες, εργαλειοδότες, Υδραυλικοί, Ψυκτικοί, Χρηματαποστολή, Συνοδοί Α.Μ.Ε.Α - Πολιτιστικής Γραμμής ).
 • Εργατικό προσωπικό, καθαριστές, καθαρίστριες.
 • Λοιπό Προσωπικό Κίνησης που απασχολείται στον έλεγχο και εποπτεία του συγκοινωνιακού έργου ( Επόπτες, Σταθμάρχες, Ελεγκτές, Ελεγκτές Κομίστρου, Εκδότες, Συλλέκτες εισπράξεων).
 1. Το ως άνω επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας χορηγείται κατ αναλογία, ως ορίζεται στην ΚΥΑ 2/39845/0022 και στην ΚΥΑ Α.Φ. 4662-19/12/2019 έως 150€ ανάλογα με τις αναφερόμενες κατηγορίες  (Α’,Β’,Γ’) και χορηγείται από την ημέρα απασχόλησης του Εργαζόμενου στη θέση αυτή και διαρκεί μέχρι την ημέρα αποχώρησης από τη θέση.

 

 Άρθρο 9

 Επίδομα θέσης ευθύνης

 Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ο.Α.Σ.Θ. που συναρτάται ευθέως με την ιεραρχική διαβάθμιση των επιπέδων ευθύνης, την τήρηση της αρχής της ισότητας, με γνώμονα τις συνθήκες εργασίας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων, και την μέγιστη δυνατή απόδοση των υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτό απαιτείται δυνάμει του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α) περί ενιαίου μισθολογίου, σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες θέσεις εργασίας του κάθε φορά ισχύοντος Γενικού Οργανισμού του Ο.Α.Σ.Θ., καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Ο.Α.Σ.Θ., για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόμενο κατά βαθμίδα ευθύνης ως εξής:

 

- Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, χίλια ευρώ (1.000,00€)

- Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€)

- Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων, τριακόσια πενήντα ευρώ (350,00€)

- Προϊστάμενοι Τμημάτων, Τεχνικός Ασφαλείας, διακόσια ενενήντα ευρώ (290,00€)

- Επόπτες, Υπεύθυνοι Συντονισμού Αρχιτεχνιτών εκατόν πενήντα  ευρώ (150€)

- Σταθμάρχες, Αρχιτεχνίτες, εκατόν είκοσι ευρώ (120,00)

- Ελεγκτές, Υπεύθυνοι Γραφείων εκατό ευρώ (100€)

- Οδηγοί (80€)

Σε περίπτωση τροποποίησης του ισχύοντος νομικού καθεστώτος το επίδομα θα καθορίζεται αντίστοιχα. (ΚΥΑ.Α.Φ 4281-27/11/2019)

 

                                                                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

 

Άρθρο 1

  Αποζημίωση Ετοιμότητας

       Στους οδηγούς για την ημέρα που σε καθεστώς ετοιμότητας για παροχή εργασίας και ο οποίος αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) ωρών, κατά μέγιστο, που μεσολαβεί μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου μέρους της βάρδιας, αμείβεται με τα κατά νόμο εκάστοτε ισχύοντα και οριζόμενα.

Η ως άνω αποζημίωση χορηγείται και σε περίπτωση νομίμου στάσεως εργασίας.

 

Άρθρο 2

 Κίνητρο Ασφαλούς Οδήγησης

 «Σε κάθε οδηγό λεωφορείων, που συμπληρώνει τέσσερα (4) συνεχή έτη, αρχής γενομένης από 1.1.2005, χωρίς να προκαλέσει, με υπαιτιότητά του, τροχαίο ατύχημα, των περιπτώσεων Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 28 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, όπως κάθε φορά ισχύει, χορηγείται ως κίνητρο Ασφαλούς Οδήγησης 200,00 €. Το κίνητρο ασφαλούς οδήγησης καταβάλλεται κατ΄ έτος την ημέρα της εορτής του Αγ. Χριστοφόρου (προστάτης των οδηγών) μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) συνεχών ετών χωρίς τροχαίο ατύχημα ως ανωτέρω ορίζεται. Η χορήγηση διακόπτεται από το έτος της υπαίτιας πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος των προαναφερόμενων περιπτώσεων Β,Γ,Δ και Ε του άρθρου 28 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού.

Στερούνται του δικαιώματος λήψης του αναλογούντος κινήτρου ασφαλούς οδήγησης, οδηγοί που κατά την Χρήση προκάλεσαν με υπαιτιότητά τους ατύχημα κατά την

οδήγηση του λεωφορείου, των περιπτώσεων Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 28 του Γενικού

 Κανονισμού Προσωπικού και τούτο προκύπτει απ’ τη δήλωση του ατυχήματος ή δια της καταβολής οιασδήποτε έκτασης αποζημίωσης σε τρίτους ή προέκυψαν δαπάνες εις βάρος του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου απ’ το ατύχημα. Στις περιπτώσεις ατυχημάτων που ο οδηγός κάνει αρνητική δήλωση και επέρχεται συμβιβασμός (με απόφαση της Επιτροπής Διακανονισμού Ατυχημάτων ή του Διοικητικού Συμβουλίου) ή η υπαιτιότητα και η ζημία του Ο.Α.Σ.Θ. τεκμαίρεται με δικαστική απόφαση, αν η ως άνω ευθύνη προκύψει έως της εκκαθάρισης και απόδοσης του κινήτρου λαμβάνεται υπόψη για τη Χρήση που έγινε το ατύχημα, άλλως λογίζεται ως ατύχημα για τη Χρήση που προκύπτει η υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα του οδηγού του Ο.Α.Σ.Θ. και καταβάλλεται η αποζημίωση στον τρίτο εμπλεκόμενο.» (Ε.Σ.Σ.Ε 2008 & 2009).

 

 

Άρθρο 3

Παροχή εταιρείας για την εύρυθμη εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου.

              α. Οι οδηγοί που απασχολούνται στην εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου από 1/1/2020 λαμβάνουν ποσό ίσο με 4% του βασικού τους μισθού. Για τους εργαζόμενους στην Συντήρηση το ποσό αυτό είναι 2,5% του βασικού τους μισθού. Για το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας το ποσό αυτό είναι 1% του βασικού τους μισθού.

             β. Ο χρόνος που απαιτείται για τον έλεγχο της καταλληλότητας και προετοιμασίας του δημόσιου μεταφορικού έργου-λεωφορείου, ο οποίος από 1/1/2020 υπολογίζεται σε τριάντα λεπτά (30’) της ώρας νυχτερινής απασχόλησης ημερησίως για τον κάθε οδηγό, και αφορά στην έναρξη και λήξη της βάρδιας, είναι χρόνος εκτός της κανονικής εργασίας και αμείβεται ως τέτοιος.

 

 

Άρθρο 4

Προσωπική διαφορά Δευτερευουσών Αποδοχών

Ειδικά για τους εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται σε βάρδιες που περιλαμβάνουν νυχτερινά ωράρια, εργασία σε αργίες και άλλες μη εργάσιμες ημέρες (κύκλωμα εργασίας) κ.λ.π. προκειμένου να μην προκληθεί άνιση μεταχείριση ή παραβίαση των αρχών της νομιμότητας και αναλογικότητας σε σχέση με τις αποδοχές των υπολοίπων εργαζομένων και τις ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης της εργασίας τους, συνεχίζει να υπολογίζεται στις τακτικές τους αποδοχές η ¨Προσωπική Διαφορά Δευτερευουσών Αποδοχών¨ ‘όπως αυτή υπολογίστηκε στην Σ.Σ.Ε. 2017-2019.  

 

Άρθρο 5

Βρεφονηπιακοί - Νηπιακοί και Ειδικοί Σταθμοί

 Ο Οργανισμός αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμβάλλει στην κάλυψη μέρους δαπανών

φοίτησης των παιδιών στους βρεφονηπιακούς – παιδικούς  σταθμούς και να καταβάλει  μηνιαίως έως  των κατωτέρω  ποσών:

 • 00€                          για 1 παιδί
 • 230,00€                    για 2 παιδιά
 • 290,00€                    για 3 παιδιά
 • 380,00€                    για 4 παιδιά

        και  100,00€ για κάθε επιπλέον παιδί.

                Δικαιούχοι είναι οι εργαζόμενοι που:

 

 1. Καταβάλουν ποσό στο βρεφονηπιακό σταθμό επιπλέον από το ποσό που ήδη

εγκρίθηκε μέσω προγράμματος επιδότησης (ΕΣΠΑ-VOUCHER).

 

 1. Καταβάλουν ποσό στον βρεφονηπιακό σταθμό διότι έχουν αποκλεισθεί από πρόγραμμα επιδότησης (ΕΣΠΑ-VOUCHER).

 

Για την καταβολή των ως άνω ποσών ο εργαζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει στον Ο.Α.Σ.Θ. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του βρεφονηπιακού σταθμού καθώς και απόδειξη καταβολής του οποιοδήποτε ποσού επιδότησης (ΕΣΠΑ-VOUCHER)

              Ο οργανισμός καταβάλει τα ανωτέρω ποσά για λογαριασμό των παιδιών κάθε  εργαζόμενου μέχρι  την συμπλήρωση  ηλικίας των 5 ετών έως 31η Δεκεμβρίου του έτους φοίτησης.

 

Άρθρο 6

Χρηματική ενίσχυση Γέννησης Τέκνων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 1. Σε κάθε εργαζόμενο χορηγείται για την γέννηση τέκνου εφάπαξ ποσό πεντακόσια ευρώ (500,00 €) για κάθε τέκνο.
 2.   Ο Οργανισμός αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση, στο πλαίσιο του πνεύματος κοινωνικής ευθύνης, αλληλεγγύης και ευαισθησίας σύμφωνα με τα κατωτέρω:

           - Για τα παιδιά εργαζομένων που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή πάσχουν από ανίατες ασθένειες και παρακολουθούν  Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και θεραπείας  ή διαβούν μόνιμα σε δημόσια ή ιδιωτικά Ειδικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που λειτουργούν υπό την εποπτεία και με τις προδιαγραφές του Ελληνικού Δημοσίου, να καλύπτει συμπληρωματικά με τον αρμόδιο κατά περίπτωση ασφαλιστικό φορέα, το υπερβάλλον ποσό στην κάλυψη των δαπανών φοίτησης στα ανωτέρω ιδρύματα.

           - Για τις περιπτώσεις παιδιών εργαζομένων που, μέχρι την ενηλικίωσή τους χρήζουν λογοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης ή θεραπεία συμπεριφοράς, ο Ο.Α.Σ.Θ. χορηγεί, μηνιαίως οικονομική ενίσχυση, συμπληρωματικά με τον κατά περίπτωση ασφαλιστικό φορέα και με βάση τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά καταβολής, μέχρι του ποσού των (150,00€), ενώ σε περιπτώσεις παιδιών με συντελεστή αναπηρίας από 67% και άνω η αντίστοιχη οικονομική βοήθεια του Ο.Α.Σ.Θ. δίνεται με τους ίδιους όρους και μέχρι ποσού (1000,00€) μηνιαίως.

            Ο χαρακτηρισμός και η γνωμάτευση των ανωτέρω βεβαιώνεται με σχετικό πιστοποιητικό του ΙΚΑ ή οιουδήποτε άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ενώ απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου και η προσκόμιση των αντίστοιχων αποδείξεων, χωρίς την εμπρόθεσμη προσκόμιση των οποίων αποσβένεται το δικαίωμα για το αντίστοιχο έτος. Σε περίπτωση που αμφότεροι γονείς τυγχάνουν εργαζόμενοι της εταιρείας, τα ανωτέρω θα καταβάλλονται σε έναν εκ των δύο γονέων.

            Η καταβολή των ανωτέρω ποσών γίνεται με την προσκόμιση των οικείων παραστατικών εντός τριμήνου  το αργότερο.

            Οι εν λόγω παροχές λογίζονται συμπληρωματικές και χορηγούνται για όσο χρονικό διάστημα καλύπτονται αυτές από το ΙΚΑ ή από το κατά περίπτωση ασφαλιστικό φορέα.

 

Άρθρο 7

Επιδότηση φοίτησης τέκνων σε ΑΕΙ - ΤΕΙ & Εργαζομένων στο Ε.Α.Π

                Στους εργαζόμενους που το παιδί τους φοιτά σε σχολή ΑΕΙ η ΤΕΙ της ημεδαπής εκτός  Νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και στους εργαζόμενους που φοιτούν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και εφόσον υπάρχει συνάφεια με το αντικείμενο του Ο.Α.Σ.Θ. χορηγείται, άπαξ, κατ' έτος ποσό επτακοσίων ευρώ (700,00 €).

 

Άρθρο 8

Επιδότηση εξαγοράς ενσήμων

                 Οι εργαζόμενοι που εξαγοράζουν τα ένσημα προκειμένου να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης επιδοτούνται από τον Ο.Α.Σ.Θ.  με ποσοστό 50% της δαπάνης και με ανώτατο όριο επιδότησης το ποσό των δυο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) υπό την προϋπόθεση προσκόμιση στον Ο.Α.Σ.Θ. της απόφασης αναγνώρισης ή της σχετικής βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

Άρθρο 9

Δωροεπιταγές

              Χορηγούνται δυο έκτακτες κατ' έτος παροχές (Πάσχα και Χριστούγεννα) σε κάθε εργαζόμενο, το ποσό αυτών εγκρίνεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. τον Ο.Α.Σ.Θ., με την μορφή δωροεπιταγών.  

 

Άρθρο 10

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση

                   Ο Οργανισμός δύναται να χορηγεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση, εφάπαξ ποσού ανά περίπτωση, εφόσον αποδεδειγμένα εργαζόμενος ή μέλος της οικογένειάς του, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το αντίστοιχο αίτημα θα υποβάλλεται  με  αίτηση του εργαζομένου στην Επιτροπή Εργατικών Θεμάτων, θα συνυποβάλλονται δε όλα τα απαιτούμενα ιατρικά πιστοποιητικά και γνωματεύσεις καθώς και οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής, όπως οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει αναγκαίο ο Ο.Α.Σ.Θ. σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία.

 

Άρθρο 11

Ανανέωση Επαγγελματικών Διπλωμάτων και Αδειών Ασκήσεως Επαγγέλματος Π.Ε.Ι

               Ο Ο.Α.Σ.Θ. αναλαμβάνει το κόστος ανανέωσης των επαγγελματικών διπλωμάτων καθώς και των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος (Π.Ε.Ι) των εργαζομένων, που απασχολούνται ως οδηγοί, επί οχήματος για την παραγωγή συγκοινωνιακού έργου η υπηρεσιακών μέσων.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

 

ΘΕΣΜΙΚΑ

 

1.Λοιπές ρυθμίσεις - παροχές και αποζημιώσεις 

Οι ρυθμίσεις που ακολουθούν, ισχύουν και εφαρμόζονται σε όλο το Προσωπικό του Ο.Α.Σ.Θ., εκτός των περιπτώσεων που αναφέρεται ότι εφαρμόζονται για ειδικές κατηγορίες ή ειδικότητες του απασχολούμενου προσωπικού.

 

 1. Προγραμματισμός εργασίας

 

    Οι εργαζόμενοι του Ο.Α.Σ.Θ. με τις ειδικότητες οδηγού, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους μπορούν κατόπιν αίτησής τους να καταταγούν σε άλλη ειδικότητα όπως ενδεικτικά του οδηγού εφόδου, του ελεγκτή εισιτηρίων, του πωλητή εισιτηρίων, του εργάτη γενικών καθηκόντων του χορηγητή καυσίμων, του φύλακα και του κλητήρα, εφόσον υπάρχει ανάγκη προσωπικού στην αιτούμενη ειδικότητα.

 

3.Άδεια Σε Εθελοντές Αιμοδότες

 

               Σε κάθε αιμοδότη που προσφέρει αίμα για ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος που διατηρεί το Συνδικάτο (Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ.) δια μέσου του Ταμείου Αλληλοβοήθειας (Τ.Α.Σ.Ε. Ο.Α.Σ.Θ.), καθώς και για οποιοδήποτε άλλο λόγο και σκοπό όπως  επίσης για τους εθελοντές δότες αιμοπεταλίων, μυελού των οστών, βλαστοκυττάρων χορηγείται άδεια με αποδοχές δύο (2) ημερών.

 

 1. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης

Το προσωπικό του Ο.Α.Σ.Θ., που έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας και υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών και πάσχει από νόσημα, που απαιτεί  μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων αυτού ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον ΟΑΣΘ δικαιούται επιπλέον άδεια με αποδοχές έως 22 εργασίμων ημερών το χρόνο (Αρθ. 8 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2002). Για τη λήψη της εν λόγω αδείας, το προσωπικό θα πρέπει να προσκομίσει στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού βεβαίωση Νοσοκομείου ή της Κεντρικής Υγειονομικής Επιτροπής.

                                                               

 1. Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθένεια ή χρήζει μεταμόσχευσης.

 

 1. Βάσει του άρθρου 51 παρ. 1 του Ν.4075/2012 στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα οκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθένεια ή χρήζει μεταμόσχευσης χορηγείται ειδική γονική άδεια διάρκειας δέκα (10) εργασίμων ημερών κατ' έτος, με αποδοχές και χορηγείται και στους δυο γονείς, έπειτα από αίτησή τους, κατά απόλυτη προτεραιότητα.
 2. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται, κατά την ως άνω διαδικασία και στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Dawn ή αυτισμό (άρθρο 45 Ν. 4488/2017).

                Οι άδειες των παραγράφων 1 και 2 αποτελούν ατομικό δικαίωμα του κάθε γονέα, χορηγούνται, χωρίς άλλη προϋπόθεση, πέραν των σχετικών διευκολύνσεων που παρέχονται από άλλες διατάξεις στους εργαζόμενους γονείς για οικογενειακούς λόγους και αφού εξαντληθούν συναφή δικαιώματα με αποδοχές, πλην της ετήσιας κανονικής άδειας. 

 

6.Αναπηρική Άδεια

 

Οι εργαζόμενοι που είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 2643/1998 «περί προστασίας αποστρατευομένων, αναπήρων και θυμάτων πολέμου κ.λ.π.» δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους κάθε έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμες ημέρες επί πλέον της κανονικής άδειας (Αποφ. 2065/1989 Υπουργού Εργασίας)

 

7.Άδεια  Λουτροθεραπείας -  Αεροθεραπείας

 

Στους εργαζόμενους της παρούσης που δικαιούνται άδεια Λουτροθεραπείας ή Αεροθεραπείας βάσει της Α΄/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχεται το δικαίωμα αυτό. Η Λουτροθεραπεία που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, δεν θεωρείται σαν κανονική άδεια. Αποτελεί όμως αποχή από την εργασία λόγω ανυπαίτιου κωλύματος και συνεπώς εφαρμόζεται σ’ αυτή ότι ισχύει για την περίπτωση αποχής λόγω ασθένειας. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει γνωμάτευση του αρμόδιου υγειονομικού οργάνου, από την οποία να προκύπτει ότι ο μισθωτός κρίθηκε ανίκανος προς εργασία για τις ημέρες της Λουτροθεραπείας ή αεροθεραπείας.

 

8.Άδεια σε Μονογονεϊκές Οικογένειες

 

               Στους εργαζόμενους (-ες ) που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (-η) γονέα ή διαζευγμένους γονείς που έχουν την επιμέλεια του παιδιού βάσει των προσκομιζόμενων εγγράφων, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις.  Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της  κανονικής αδείας. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 ΑΡΘΡ. 7)

9.Άδεια φροντίδας παιδιών

 

                 Οι εργαζόμενες μητέρες  δικαιούνται για χρονικό διάστημα 30 μηνών μετά  τη λήξη αδείας τοκετού, είτε  να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μια ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους 12 πρώτους μήνες και κατά μια (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2004)

                 Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζομένη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού, θεωρημένη από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, και λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών αναγκών. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 Ν. 4342/2015 δικαιούχοι της άδειας φροντίδας παιδιού είναι εναλλακτικά οι εργαζόμενοι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς και των δύο φύλλων, ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας  ακόμη και αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται. Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια φροντίδας παιδιού λαμβάνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια, εκτός και αν συμφωνήσουν διαφορετικά.

 

 1. Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση σχολικής επίδοσης του παιδιού

 

               Στους εργαζόμενους γονείς με παιδιά ηλικίας από 5 ετών και  μέχρι 16 ετών που παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια ορισμένων ωρών ή ολόκληρης ημέρας κάθε φορά, μέχρι την συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων  ημερών, για κάθε παιδί, κάθε  ημερολογιακό έτος για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.

                  Η άδεια αυτή χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς, ενώ σε περίπτωση που και οι δύο είναι δικαιούχοι του ανωτέρω δικαιώματος, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως δεν μπορεί συνολικά και για τους δυο γονείς να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες, προσκομίζοντας βεβαίωση από τον αντίστοιχο εργοδότη (άρθρο 9 Ν. 1483/1984).

                 Την παραπάνω άδεια δικαιούνται και οι γονείς με παιδιά στο νηπιαγωγείο. Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια, που συμπληρώνουν, την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, ηλικία τεσσάρων (4) ετών.»  (άρθρο 33, Ν .4521/2018)

 

 1. Άδεια μητρότητας - Ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας

Άδεια Μητρότητας.               

                  Από τις διατάξεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1993 και του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2874/2000, η διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται στις δεκαεπτά (17) εβδομάδες για τις εργαζόμενες σε οποιοδήποτε εργοδότη  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Από αυτές, τις οκτώ (8) εβδομάδες πρέπει να πάρει η εργαζόμενη πριν από τον τοκετό και τις υπόλοιπες (9) μετά. Η τήρηση των χρονικών διαστημάτων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που η εργαζόμενη γεννήσει πρόωρα, το υπόλοιπο αδείας χορηγείται μετά τον τοκετό, έτσι ώστε ο χρόνος της αδείας να φθάνει συνολικά τις δεκαεπτά (17) εβδομάδες.

 

 1. Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.

            α. Δικαιούχοι της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας είναι οι εργαζόμενες μητέρες του Οργανισμού, ο οποίος  αμέσως μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας, και μετά από αμετάκλητη αίτηση των ιδίων, καταβάλει σε αυτές το σύνολο των τακτικών αποδοχών τους για το προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα. (Αρθρ.142 ν. 3655/ 2008)

            Η διάρκεια της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

              β. Το μειωμένο ωράριο θηλασμού που δικαιούται η εργαζομένη από την ημερομηνία τοκετού, δύναται να το ζητήσει με αίτησή της και να χορηγηθεί με την σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού, εναλλακτικά, ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένο ωράριο. Οι δικαιούμενες πρόσθετες αναπαύσεις που θα προκύψουν από την άθροιση των μηνιαίων ωρών του μειωμένου ωραρίου άδειας θηλασμού που δεν θα κάνει χρήση, θα χορηγούνται τον επόμενο μήνα της εργασίας της.

( Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1993 Αρθρ. 9 )

 

 1. Χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς τέκνων με αναπηρία

 

      Στους εργαζόμενους που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί χορηγείται μειωμένο ωράριο κατά (1) ώρα την ημέρα χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Την χρήση μειωμένου ωραρίου δικαιούνται και όσοι έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία 67% και άνω (Άρθρο 16 Ν. 2527/1997 ως ισχύει σήμερα). Η μείωση του ωραρίου εργασίας αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα του υπαλλήλου για κάθε μέλος της οικογένειας του που πληροί τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του παραπάνω νόμου..

 

 1. Άδειες προσωπικού

 

         Οι Κανονικές και οι Ειδικές Άδειες χορηγούνται στο προσωπικό του Οργανισμού σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού Ο.Α.Σ.Θ. (Κανονισμός Γ) και σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας Κ.Ε.Σ.Σ.Ε. και της Ε.Γ.Σ.Ε.Ε. Ειδικότερα:

     

 α. Κανονική άδεια

 

         Μισθωτοί που έχουν συμπληρώσει  10 χρόνια υπηρεσίας στον Ο.Α.Σ.Θ. ή 12 χρόνια σε διαφορετικούς εργοδότες με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια      

( 3 ) εργασίμων ημερών με αποδοχές επιπλέον της νόμιμης.

        Το προσωπικό Κίνησης και Συντήρησης θα λαμβάνει τουλάχιστον 10 ημέρες της ετήσιας Κανονικής άδειας που δικαιούται από 1ης  Μαΐου έως και 30ης  Σεπτεμβρίου

        

         Aπό 1.1.2008 χορηγείται ( 1 ) μία επιπλέον ημέρα κανονικής αδείας στους εργαζομένους της παρούσας οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 25 ετών υπηρεσίας στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε εργοδότη, δηλ. συνολικά 26 ημέρες σε εργαζομένους σε πενθήμερο. (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε. 2008 & 2009)

 

   β. Άδεια λόγω γάμου

 

         Σε περίπτωση γάμου του προσωπικού  παρέχεται άδεια ( 7 ) επτά ημερολογιακών ημερών με πλήρεις αποδοχές και χωρίς να συμψηφίζεται στην κανονική άδεια. (ΣΣΕ 1989).

 

   γ.  Άδεια λόγω τοκετού   

 

         Σε  περίπτωση τοκετού της συζύγου, παρέχεται στον σύζυγο άδεια ( 3 ) τριών εργασίμων ημερών με πλήρεις αποδοχές και χωρίς να συμψηφίζεται στην κανονική άδεια. (Σ.Σ.Ε.1990)

 

   δ. Άδεια λόγω θανάτου 

 

         Σε περίπτωση θανάτου συγγενικού προσώπου  μέχρι και δευτέρου βαθμού συγγενείας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, παρέχεται άδεια ( 2 ) δύο εργασίμων ημερών με πλήρεις αποδοχές και χωρίς αυτή να συμψηφίζεται στην κανονική άδεια. (Σ.Σ.Ε.1990)

        Ειδικά σε περίπτωση θανάτου τέκνου παρέχεται άδεια ( 3 ) τριών εργασίμων ημερών. (ΣΣΕ  2004 & 2005).   

         Η άδεια θανάτου  προσαυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες, για απόσταση μεγαλύτερη των τριακοσίων χιλιομέτρων για την ηπειρωτική χώρα και εκατό χιλιομέτρων για τα νησιά.

         Οι παραπάνω άδειες λόγω γάμου (β), τοκετού (γ)  και θανάτου (δ)  παρέχονται για απουσία του δικαιούχου σε διάστημα πέντε ημερών πριν ή μετά το γεγονός. Για τον υπολογισμό του πενθημέρου των αδειών  τοκετού και θανάτου, δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης. (ΣΣΕ 1989 & 1990).

                         

  ε.  Άδεια λόγω σπουδών

 

         Στους μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές όλων των επιπέδων εκπαίδευσης εκτός της στοιχειώδους, παρέχεται σπουδαστική άδεια 14 ημερών το χρόνο στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η ημέρα του Σαββάτου, με πλήρεις αποδοχές και χωρίς να συμψηφίζεται στην κανονική άδεια.

        Η άδεια αυτή παρέχεται κάθε φορά κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π. και το Νόμο, με βάση δικαιολογητικό (πιστοποιητικό) της οικείας Σχολής και υπεύθυνη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ότι κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα μετείχε στις εξετάσεις. (ΣΣΕ 1990).

 

 στ.  Άδεια ονομαστικής εορτής

 

     Κατά την ημέρα της ονομαστικής εορτής κάθε εργαζόμενου χορηγείται ένα έκτακτο ρεπό (από τα δικαιούμενα) ή του γίνεται αλλαγή βάρδιας εφόσον το επιτρέπουν και οι Υπηρεσιακές ανάγκες.  Η ρύθμιση αυτή γίνεται ύστερα από αίτηση του εργαζόμενου η οποία υποβάλλεται προ πέντε εργασίμων ημερών (ΣΣΕ 1990).

 

 ζ. Συνδικαλιστικές Άδειες

 

    Σύμφωνα με την Απόφαση του Νομάρχη Θες/νίκης, τον κανονισμό Γ! προσωπικού, την Ε.Σ.Σ.Ε. και την υπ’ αριθμόν 12/39/15.12.2006 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, η χορήγηση Συνδικαλιστικών αδειών προς το Συνδικάτο Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Θ. από την παραπάνω ημερομηνία και απόφαση είναι 1.200 ετήσιες μικτές ημέρες αδείας μετά αποδοχών.  Οι ημέρες αποχής από την εργασία των Συνδικαλιστών βεβαιώνεται κατόπιν εγγράφου με ευθύνη και κατανομή αυτών κατά την κρίση του Δ.Σ.  του Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ.

 

 η.  Κλήτευση σε δικαστήρια

 

      Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να χορηγεί το ημερομίσθιο στο προσωπικό του , για το χρόνο παράστασης του μισθωτού στα ποινικά - αστικά δικαστήρια ως κατηγορούμενου ή μάρτυρα ως εξής:

 1. Δικαιολογημένη είναι η απουσία Εργαζομένου στον Ο.Α.Σ.Θ., ανεξαρτήτου ειδικότητας, προς τον οποίο καταβάλλονται οι νόμιμες αποδοχές και τα ένσημα, ανάλογα με την ειδικότητα του Εργαζομένου, π.χ. βαρέα για τους οδηγούς- μεικτά για τους υπαλλήλους κ.λ.π., στις εξής περιπτώσεις:

α. Εργαζόμενοι που καλούνται από Δικαστικές Αρχές, για υποθέσεις του Ο.Α.Σ.Θ. – (ποινικές, κ.λ.π.), εφόσον η εμφάνισή τους βεβαιώνεται από την Δικαστική Αρχή ή το Δικαστήριο που τους καλεί.

β. Εργαζόμενοι που καλούνται από τους Δικηγόρους του Οργανισμού, για πολιτικές υποθέσεις του Ο.Α.Σ.Θ. (αστικές υποθέσεις, αυτοκινητιστικά, κ.λ.π.) εφόσον η εμφάνισή τους ενώπιον των Δικαστικών Αρχών ή των Δικαστηρίων βεβαιώνεται από Δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Σ.Θ. (όταν την υπόθεση χειρίζεται συνεργαζόμενος Δικηγόρος, η πιστοποίηση από Δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας γίνεται μετά από συνεννόηση – ενημέρωση απ’ τον συνεργαζόμενο Δικηγόρο).

 1. Ως δικαιολογημένη απουσία, με την καταβολή των νόμιμων τακτικών αποδοχών, θεωρείται και η κλήση Εργαζομένου ως μάρτυρα ή ως κατηγορούμενου για δική του υπόθεση για Αστικό ή Ποινικό αδίκημα.
 2. Σε περίπτωση που η κλήση από Δικαστικές Αρχές ή στα Δικαστήρια, συμπίπτει με ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) ή κανονικής αδείας, να μεταφέρεται αυτή.
 3. Ως δικαιολογημένη απουσία, με την καταβολή των νόμιμων τακτικών αποδοχών, θεωρείται και η κλήση Εργαζομένου σε δικαστήριο όταν είναι κατηγορούμενος, ασχέτως αν αθωωθεί ή όχι.
 4. Δικαιολογημένη θεωρείται η απουσία Εργαζομένου και καταβάλλονται οι νόμιμες αποδοχές, αν κατά την ημέρα κλήσης και παρουσίας ενώπιον των Δικαστικών Αρχών ή και των Δικαστηρίων, ο Εργαζόμενος εργάζεται σε Α΄ ή Β΄ βάρδια ή και σε νυκτερινή βάρδια.

 

     ι. Παράσταση στα δικαστήρια   

 

      Ο  Ο.Α.Σ.Θ. αναλαμβάνει να παρίσταται με δική του δαπάνη με Δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας ή με Δικηγόρο κατ΄ ανάθεση, στα κάθε μορφής και δικαιοδοσίας Ποινικά και Αστικά Δικαστήρια, στα οποία διάδικοι ή κατηγορούμενοι είναι οδηγοί αυτοκινήτων, του οι οποίοι κατά την διάρκεια της υπηρεσίας τους στην εκτέλεση των δρομολογίων τους προξένησαν ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα τρίτων.

  

      Η παραπάνω ρύθμιση δεν αφορά παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (ΣΣΕ 1990).

  

  κ.  Επιμόρφωση προσωπικού

 

     Το Δ.Σ. του Οργανισμού με απόφασή του μπορεί να αποστέλλει το προσωπικό σε Ενώσεις (π.χ. UITP), Συνέδρια, Εταιρείες Αστικών Συγκοινωνιών ή Εργοστάσια κατασκευής αυτοκινήτων, εκθέσεις, Σεμινάρια κ.λ.π. στο Εσωτερικό ή στο Εξωτερικό, για τη βελτίωση της επαγγελματικής ή και της επιστημονικής κατάρτισής τους και την ενημέρωσή τους  σε τομείς που έχουν σχέση με το αντικείμενο του Ο.Α.Σ.Θ

         Οι σχετικές λεπτομέρειες εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. και σε εφαρμογή των όρων και διατάξεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 21 του Γ.Κ.Π. (Κανονισμός Γ) (ΣΣΕ 1989 & 1990)

 

14.Απασχόληση οδηγών σε σταθερή βάρδια

 

Παρέχεται η δυνατότητα στους οδηγούς να απασχολούνται σε σταθερή βάρδια με σταθερές ημέρες ανάπαυσης Σάββατο και Κυριακή, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες του Ο.Α.Σ.Θ. το επιτρέπουν, και μέχρι ανώτατο όριο 7%, με κριτήρια που θα αξιολογούνται κάθε δύο (2) έτη με ευθύνη των Διευθύνσεων Κίνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και κατά προτεραιότητα όσοι συντηρούν και έχουν την επιμέλεια τέκνων με ειδικές ανάγκες ή έχουν σύζυγο με ειδικές ανάγκες ή έχουν μονογονεϊκές οικογένειες, οι πολύτεκνοι που ειδικά για την περίπτωση αυτή θεωρούνται οι έχοντες τρία (3) παιδιά και άνω και κατά γενική υπηρεσιακή αρχαιότητα. (Σ.Σ.Ε. 2017)

 

 1. Ρύθμιση χρεωστικών υπολοίπων - Χρηματικών διευκολύνσεων - Δανείων

 

 1. Κάθε μορφής χρηματική οφειλή των εργαζόμενων προς τον Ο.Α.Σ.Θ. (υπόλοιπο δανείων, χρεωστικά υπόλοιπα, προκαταβολές, δόσεις προηγουμένων ρυθμίσεων), ή προς τους εργαζόμενους από τον Ο.Α.Σ.Θ. ( κίνητρο ασφαλούς οδήγησης, πλεόνασμα χρήσης προηγουμένων ετών, επίδομα ασφαλούς οδήγησης, επίδομα βράβευσης αριστούχων κ.λ.π.)  που υφίσταται την 31.12.2019 αφού λάβει χώρα σχετικός υπολογισμός, θα συμψηφιστεί με το τυχόν κόστος όλων των οφειλόμενων υποχρεώσεων του Ο.Α.Σ.Θ. προς τον εργαζόμενο κατά την ίδια ημερομηνία. Σε περίπτωση που συνεχίζει μετά τον συμψηφισμό να υπάρχει χρεωστικό του εργαζόμενου προς τον Ο.Α.Σ.Θ. θα υπάρξει νέα ρύθμιση παρακράτησης σε ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων θα καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής, μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Του Ο.Α.Σ.Θ. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τριάντα ευρώ (30,00€) και μεγαλύτερο από διακόσια πενήντα ευρώ (250,00€). Σε αντίθετη περίπτωση όταν προκύπτει ποσό οφειλόμενο προς τον εργαζόμενο τότε η καταβολή θα γίνεται τμηματικά με ισόποσες μηνιαίες δόσεις, όπως ακριβώς η διαδικασία παρακράτησης οφειλών. (ν. 4354/2015)

 

 1. Για το προσωπικό του, δύναται ο Ο.Α.Σ.Θ. να παράσχει χρηματική διευκόλυνση - δάνειο και μέχρι ποσού οκτακοσίων ευρώ (800,00€), αποκλειστικά και μόνο, για τους εξής λόγους:     

α. Σοβαρούς λόγους υγείας του εργαζόμενου ή μέλους της οικογενείας του (εγχείρηση, εξειδικευμένες ιατρικές  εξετάσεις και εφόσον δεν καλύπτονται από το ασφαλιστικό του ταμείο).

β. Νοσοκομειακή περίθαλψη του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του με την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά δεν καλύπτονται από το ασφαλιστικό του ταμείο.

γ. Έκτακτες ή επείγουσες περιπτώσεις οικογενειακής φύσης, όπως γάμος, βάπτιση, θάνατος, έξοδα πρώτης μετεγκατάστασης παιδιού που σπουδάζει.

δ. Δικαστικές αποφάσεις που αφορούν έξωση ή αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του εργαζόμενου κ.λ.π

ε. Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εργαζόμενος πρέπει να καταβάλει συγκεκριμένα, εκ του νόμου, ποσό προκειμένου να υπαχθεί σε φορολογικές, ασφαλιστικές, ή τραπεζικές ρυθμίσεις.

στ. Πληρωμή ανεξόφλητων λογαριασμών ΔΕΚΟ με την ρητή προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω κρατήσεις συνολικά δεν θα υπερβαίνουν το 30% των μηνιαίων αποδοχών.

Η κατάθεση της αίτησης θα είναι εφικτή εφόσον κατατίθενται ταυτόχρονα και τα σχετικά έγκυρα δικαιολογητικά.

Δεν θα χορηγείται διευκόλυνση στην περίπτωση προγενέστερης χορήγησης οικονομικής διευκόλυνσης, η οποία δεν έχει εξοφληθεί.

 

16.Ρυθμίσεις θεμάτων σε περίπτωση θανάτου του εργαζόμενου

 

 1. Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία υπαλλήλου, που οφείλει υπόλοιπο δανείου που είχε λάβει από τον Ο.Α.Σ.Θ. ή άλλων οφειλών, δεν θα υπάρχει καμία απαίτηση κατά των κληρονόμων του και θα γίνεται διαγραφή της οφειλής του θανόντος εν ενεργεία υπαλλήλου, εφόσον ληφθεί  απόφαση από το Δ.Σ. του Οργανισμού.

 

 1. Προσλαμβάνεται ένα (1) μέλος της οικογενείας μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας ή η σύζυγος εργαζόμενου του Οργανισμού, που έχασε τη ζωή του ή κατέστη ανίκανος για οποιαδήποτε εργασία, εξαιτίας εργατικού ατυχήματος κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων, σε θέση ανάλογη των προσόντων του, εφόσον αυτό επιτρέπετε από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις προσλήψεις προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ. και σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/45/11955 – 22-4-2016.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ   και   ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 

       Οι ρυθμίσεις που ακολουθούν, ισχύουν και εφαρμόζονται σε όλο το προσωπικό του Ο.Α.Σ.Θ. εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ότι εφαρμόζονται για ειδικές κατηγορίες ή ειδικότητες του Υπηρετούντος προσωπικού.

 1. Αποζημίωση Ν. 2112/20

Η παράγραφος 1 του κεφαλαίου Γ΄ της Ε.Σ.Σ.Ε. του έτους 1990  με τίτλο «Αποζημίωση Ν. 2112/20» ως ισχύει, επαναδιατυπώνεται, κωδικοποιείται και αντικαθίσταται, από της υπογραφής της παρούσας σύμβασης ως εξής:

«Αποζημίωση Ν. 2112/20»

 1. Στους μισθωτούς της παρούσας σύμβασης χορηγούνται τα 3/3 (ολόκληρη) της αποζημίωσης την οποία προβλέπει ο Ν. 2112/20, περιοριζόμενη στο ανώτερο όριο που ορίζεται στο άρθρο 3 του Ν. 2898/2001 όπως ισχύει όταν ο μισθωτός αποχωρεί από τον Ο.Α.Σ.Θ. λόγω συνταξιοδότησης οφειλόμενη:

α. Σε λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω συμπλήρωσής των, κάθε φορά, ισχυόντων προϋποθέσεων του οικείου ασφαλιστικού Φορέα.

β. Σε λήψη μειωμένης σύνταξης, για ολική ή μερική ανικανότητα για εργασία, η οποία χορηγείται μετά από απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου ασφαλιστικού φορέα και υπερβαίνει τους 12 μήνες.

 1. Σε περίπτωση αποθεραπείας μισθωτού, που αποχώρησε λόγω λήψης μειωμένης σύνταξης για ολική ή μερική ανικανότητα και απόφασης της ως άνω αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής περί επανόδου του μισθωτού στην υπηρεσία του, η επαναπρόσληψή του από τον Ο.Α.Σ.Θ. είναι υποχρεωτική, εάν ο μισθωτός υποβάλλει αίτηση επανόδου στον Ο.Α.Σ.Θ., εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τον χρόνο της αποθεραπείας του. Μισθωτός που είχε αποχωρήσει με μειωμένη σύνταξη για ολική ή μερική ανικανότητα και επανήλθε στον Ο.Α.Σ.Θ., ως ανωτέρω ορίζεται, όταν αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησής του από τον κύριο ασφαλιστικό Φορέα, ο Ο.Α.Σ.Θ. θα του καταβάλλει συμπληρωματικά μόνο την τυχόν διαφορά αποζημίωσης, που προκύπτει για το χρονικό διάστημα από της επαναπρόσληψης έως της συνταξιοδότησης, αφού συμψηφισθεί (αφαιρεθεί) το ποσό της αποζημίωσης που είχε καταβληθεί σ’ αυτόν, ως ανωτέρω ορίζεται, ούτως ώστε να λάβει συνολικά την πλήρη αποζημίωση που δικαιούται κατά το χρόνο της οριστικής αποχώρησής του από τον Οργανισμό, με τους περιορισμούς του άρθρου 3 του Ν. 2898/2001.
 2. Μισθωτοί, που έχουν συμπληρώσει δέκα πέντε (15) έτη πραγματικής υπηρεσίας στον Ο.Α.Σ.Θ., μπορούν να αποχωρήσουν από τον Ο.Α.Σ.Θ. μετά από αίτησή τους και εάν υπάρξει συγκατάθεση (αποδοχή) του Ο.Α.Σ.Θ., δικαιούνται να λάβουν το 50% της αποζημίωσης του Ν. 2112/1920 ως ισχύει, περιοριζόμενη στο ανώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 3 του Ν. 2898/2001 ως ισχύει.
 3. Σε περίπτωση θανάτου μισθωτού, την αποζημίωση που αντιστοιχεί στα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας του στον Ο.Α.Σ.Θ. έως τον θάνατό του, δικαιούνται να την λάβουν, κατά τα ποσοστά και τη σειρά κληρονομικής διαδοχής που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ΄΄περί κληρονομικής εξ αδιαθέτου διαδοχής΄΄, περιοριστικά ο (η) σύζυγος, τα τέκνα και οι επιζώντες γονείς.
 4. Η αποζημίωση που, κατά περίπτωση, δικαιούται κάθε μισθωτός που αποχωρεί, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται κατά ποσοστό 70% εντός τριάντα (30) ημερών από της ημερομηνίας αποχώρησής του και το υπόλοιπο 30% εντός τριάντα (30) ημερών απ’ την οικονομική τακτοποίηση των μισθοδοτικών δικαιωμάτων του συνταξιοδοτούμενου (εκκαθάριση μισθοδοσίας).
 5. Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας, κατισχύουν των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου.( Ε.Σ.Σ.Ε. 2008 & 2009 ).

 

 1. Ειδικός μερισματικός λογαριασμός αλληλεγγύης και συνταξιοδότησης

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχοντας υπόψη:

- Την αριθμ. 38/1995 Διαιτητική Απόφαση που εκδόθηκε από τον Διαιτητή του Ο.Μ.Ε.Δ. Θεόδωρο Μουρούτη, περί δημιουργίας Λογαριασμού Αλληλεγγύης που θα σχηματίζεται από παρακρατήσεις εκ της μισθοδοσίας των Εργαζομένων.

- Τις ρυθμίσεις του άρθρου 2 της Ε.Σ.Σ.Ε. του έτους 1996 και του άρθρου 2 της Ε.Σ.Σ.Ε. του έτους 1997, μεταξύ Ο.Α.Σ.Θ. και Ε.Ε.Α.Σ.Θ.

- Τις ρυθμίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ., που κυρώθηκε δια της αριθμ. Α – Οικ. 48775/3828/27.8.2002 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1125/Β/28.8.2002).

- Τον Κανονισμό των Όρων του Ειδικού Μερισματικού Λογαριασμού Αλληλεγγύης και Συνταξιοδότησης Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Θ., που εγκρίθηκε δια της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης όλων των Εργαζομένων του Ο.Α.Σ.Θ. της 4ης Νοεμβρίου 2004.

- Την ανάγκη να τροποποιήσουν, συμπληρώσουν και κωδικοποιήσουν σε ενιαίο άρθρο τις ρυθμίσεις που έγιναν δια των Ε.Σ.Σ.Ε., σε συνδυασμό με την έως σήμερα διαχείριση και λοιπούς θεσμοθετηθέντες πρόσθετους πόρους και κανόνες λειτουργίας συμφωνούν και συναποδέχονται την τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο άρθρο, των ρυθμίσεων του άρθρου 2 της Ε.Σ.Σ.Ε. 1996 και του άρθρου 2 της Ε.Σ.Σ.Ε. 1997, μεταξύ Ο.Α.Σ.Θ. και Ε.Ε.Α.Σ.Θ., περί του Ειδικού Μερισματικού Λογαριασμού Αλληλεγγύης και Συνταξιοδότησης Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Θ., η ισχύς του οποίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2009, ως εξής:

 1. Το κεφάλαιο του Ειδικού Μερισματικού Λογαριασμού Αλληλεγγύης και Συνταξιοδότησης Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Θ., που ιδρύθηκε και λειτουργεί στον Ο.Α.Σ.Θ., με βάση και κατ’ επιταγή των προαναφερόμενων διατάξεων, αποτελούν:

α. Εκ του ποσοστού 1,241% επί των αποδοχών όλων των Εργαζομένων, που με βάση τις ως άνω ρυθμίσεις δια των άρθρων 2 των Ε.Σ.Σ.Ε. 1996 και 1997 καθορίσθηκε και το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη είχαν συναποδεχθεί να παρακρατείται κατ’ αφαίρεση από την, κατά τα έτη αυτά (1996 και 1997) συμφωνηθείσα αναπροσαρμογή αποδοχών.

β. Εκ των ποσών που προκύπτουν εκ των επιβαλλόμενων προστίμων, με βάση τις ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, που κυρώθηκε με την αριθμ. Α – Οικ. 48775/3828/27.8.2002 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1125/Β/28.8.2002)

γ. Από κάθε άλλο ποσό ή εισφορά, που με βάση το κάθε φορά ισχύον Καταστατικό Όρων του Ειδικού Μερισματικού Λογαριασμού Αλληλεγγύης και Συνταξιοδότησης Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Θ. ή με νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή άλλων νομίμως εξουσιοδοτημένων, προς τούτο, οργάνων των Εργαζομένων, ορίζεται.

 1. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταθέτει μηνιαίως στον λογαριασμό που τηρείται, επ’ ονόματι του Ειδικού Μερισματικού Λογαριασμού σε Πιστωτικό Ίδρυμα, που γνωστοποιείται στον Ο.Α.Σ.Θ. εγγράφως απ’ τα εξουσιοδοτημένα, προς τούτο, όργανα, τα ως άνω προβλεπόμενα και παρακρατούμενα ποσά των εδαφίων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
 2. Ως προς το ύψος των κατ’ έτος αποδιδόμενων ποσών σε κάθε δικαιούχο, αλλά και ως προς την εγγύηση καταβολής του συνόλου του οριζόμενου ποσού σε κάθε δικαιούχο, αποκλειστικά υπεύθυνα είναι τα όργανα που ορίζονται δια του Καταστατικού που κυρώθηκε απ’ τη Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων της 4ης Νοεμβρίου 2004, απαλλασσόμενου του Ο.Α.Σ.Θ. κάθε ευθύνης ή εγγύησης καταβολής των προβλεπόμενων ποσών σε κάθε δικαιούχο.

Από της ισχύος του παρόντος άρθρου καταργείται η ισχύς του άρθρου 2 της Ε.Σ.Σ.Ε. 1996 και του άρθρου 3 της Ε.Σ.Σ.Ε. 1997, μεταξύ Ο.Α.Σ.Θ. και Ε.Ε.Α.Σ.Θ., ως και κάθε άλλη ρύθμιση περί των υποχρεώσεων του Ο.Α.Σ.Θ. έναντι του Ειδικού Μερισματικού Λογαριασμού Αλληλεγγύης και Συνταξιοδότησης Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Θ. και εν γένει διαχείρισης του ως άνω λογαριασμού. (Ε.Σ.Σ.Ε. 2008 & 2009.)

 

 1. Απασχόληση σε επιτροπές – εκτός έδρας

 

        α. Το Δ.Σ. του Οργανισμού με απόφασή του μπορεί να θεωρεί και να αμείβει σαν υπερωριακή απασχόληση (παραμονή στην εργασία πέρα από το κανονικό ωράριο) την  συμμετοχή μισθωτών σε  Συμβούλια, Επιτροπές κ.λ.π. για τα οποία δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή. (ΣΣΕ 1989, ν.4336/2015).

        β.  Στους μισθωτούς που με εντολή της Διοίκησης του Ο.Α.Σ.Θ. απασχολούνται εκτός έδρας, χορηγείται αποζημίωση που ισούται:

 1. i. Μέσα στην Ελλάδα:  Δαπάνη οδοιπορικών και δαπάνη ξενοδοχείου ( τουλάχιστον Γ΄ κατηγορίας) και το 1/25 των μηνιαίων αποδοχών τους για κάθε ημέρα απασχόλησης εκτός έδρας.

               ii Έξω από την Ελλάδα:  Δαπάνη οδοιπορικών και δαπάνη ξενοδοχείου, πλέον δαπάνης για κάθε ημέρα απασχόλησης εκτός έδρας, όσο αυτή καθορίζεται από την σχετική Κυβερνητική απόφαση. (ΣΣΕ 1989).

   

 1. Ιματισμός-Στολή

 

 1. Στους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Κίνησης (Επόπτες, Σταθμάρχες, Ελεγκτές, Οδηγοί) χορηγείται ιματισμός (υπηρεσιακή στολή) σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την σύμφωνη γνώμη του Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ.
 2. α. Στους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Κίνησης και στους φύλακες χορηγείται ιματισμός ως εξής:
 3. i. Κάθε δύο (2) χρόνια χειμερινή στολή ( 2 παντελόνια 2 πουκάμισα ).
 4. ii. Κάθε ένα (1) χρόνο θερινή στολή  ( 2 πουκαμίσες 1 παντελόνι ).

                  iii.  Κάθε τρία (3) χρόνια 1 τζάκετ και 1 μπουφάν  και στους φύλακες 1 αδιάβροχο.

                  iiii. Κάθε τέσσερα (4) χρόνια 1 πουλόβερ.

           β. Σους Επόπτες – Σταθμάρχες -  Ελεγκτές:

 1. i.     Κάθε δύο (2) χρόνια χειμερινή στολή ( 2 παντελόνια - 2 πουκάμισα.)
 2. ii.   Κάθε ένα (1) χρόνο θερινή στολή ( 2 πουκαμίσες  - 1 παντελόνι.)

                  iiiΚάθε τρία (3) χρόνια 1 τζάκετ και 1 μπουφάν.

                  iiii. Κάθε τέσσερα χρόνια 1 πουλόβερ.

     Στους εργαζόμενους στην τρίτη (Γ) φυλακή Ελιγμοδηγούς Υπηρεσιακούς και Συλλέκτες Χρηματοσακκιδίων χορηγείται επιπλέον αδιάβροχο φωσφορούχο μπουφάν κάθε τρία (3) χρόνια.

     Στούς Ελιγμοδηγούς των Αμαξοστασίων  και στους Συλλέκτες Χρηματοσακκιδίων χορηγείται κάθε χρόνο ένα ζευγάρι άρβυλα.

     Ειδικότερα οι απασχολούμενοι με τον έλεγχο κομίστρου και οι πωλητές καρτών -εισιτηρίων, οι οποίοι με αποφάσεις του Ο.Α.Σ.Θ. δε φέρουν την υπηρεσιακή στολή, λαμβάνουν κατ’ έτος, σε 2 ισόποσες δόσεις, το ανάλογο του κόστους προμήθειας του ιματισμού που δικαιούνται οι Οδηγοί.

 1. α. Στους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Συντήρησης  χορηγείται κάθε χρόνο ιματισμός
 2.  i. Δύο φόρμες εργασίας χειμερινές (δύο μπουφάν, δύο παντελόνια).
 3. ii. Δύο φόρμες εργασίας θερινές (ένα μπουφάν, δύο παντελόνια και δύο  

πουκάμισα).

                 iii. Ένα ζευγάρι άρβυλα.

                 iiii. Κάθε τρία (3) χρόνια μια (1) Δερματίνη.

          β. Eιδικά στους Συντονιστές και Αρχιτεχνίτες αντί του παραπάνω ιματισμού χορηγείται:

 1.    i. Μία (1) μπλούζα και ένα παντελόνι χειμερινό για το πρώτο εξάμηνο.
 2.       ii. Μία (1) μπλούζα και ένα παντελόνι θερινό για το δεύτερο εξάμηνο και

                 iii. Ένα (1) ζευγάρι άρβυλα.

                 iiii. Κάθε τρία  (3) χρόνια μια (1) Δερματίνη.    

          γ. Στις Καθαρίστριες χορηγείται κάθε χρόνο:

 1. i.   Δύο φόρμες χειμερινές.
 2. ii. Δύο φόρμες θερινές και δυο μπλουζάκια.

                 iii. Ένα ζευγάρι άρβυλα.

 1.  Όλοι οι υπάλληλοι που για οποιοδήποτε λόγο και αιτία αποχωρούν από τον Οργανισμό (συνταξιοδότηση, κ.λ.π.) δεν παραδίδουν τον ιματισμό που έχουν λάβει κατά τον χρόνο της απασχόλησής των σ’ αυτόν. (ΣΣΕ 2002 & 2003)
 2.    Η παρούσα ρύθμιση δεν αποτελεί μισθολογική παροχή (ΣΣΕ 2002 & 2003)

 

 1. Γάλα

 

        Στο προσωπικό Κίνησης της Διεύθυνσης Κίνησης και στο Τεχνικό και Εργατικό  προσωπικό της Διεύθυνσης Συντήρησης, καθώς και σε όλους τους εργαζόμενους στα Αμαξοστάσια,  χορηγείται μία φιάλη γάλα (μισό λίτρο) για κάθε ημέρα παροχής εργασίας, κάθε παραμονή ανάπαυσης δεύτερη φιάλη γάλα.

         Η παρούσα διάταξη δεν αποτελεί μισθολογική παροχή. (ΣΣΕ 1990).

 

 1. Δελτίο ελεύθερης κυκλοφορίας (πάσο)

 

         α. Στους μισθωτούς που συνδέονται με σχέση εργασίας με τον Ο.Α.Σ.Θ. και υπάγονται στην παρούσα Σύμβαση χορηγείται Δελτίο Ελεύθερης Κυκλοφορίας σε όλες τις γραμμές του Ο.Α.Σ.Θ.  

         β.  Η παρούσα διάταξη δεν αποτελεί μισθολογική παροχή. (ΣΣΕ 1989).

 

 1. Κατασκηνώσεις.

 

     α) Με δαπάνες και μέριμνα του Ο.Α.Σ.Θ. αποστέλλονται σε παιδικές κατασκηνώσεις τα παιδιά εργαζομένων που συμπληρώνουν  το 6ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο χρόνο. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η αποστολή παιδιών μέχρι 14 ετών εφόσον έχουν αδελφό ή αδελφή ηλικίας 6-12 ετών στην ίδια κατασκήνωση.

        Η παρούσα διάταξη δεν αποτελεί μισθολογική παροχή. (ΣΣΕ 1989).

     β) Με βάση την απόφαση του Δ.Σ του Ο.Α.Σ.Θ. 17/5/14.3.2008 ως ημερομηνία υπολογισμού της ηλικίας των παιδιών που θα δηλώνουν συμμετοχή στις κατασκηνώσεις θα λαμβάνεται το ημερολογιακό έτος (δηλαδή την 1.1. του Χ έτους έως την 31.12. του Ψ έτους).

 

 1. Έξοδα κηδείας

 

          Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΘ καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται  τα έξοδα κηδείας που δίνονται στους δικαιούχους κληρονόμους αποβιώσαντος εργαζομένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας. (ΣΣΕ 2002 & 2003).

 

 1. Ωράριο

 

       Σε  όλο το προσωπικό  θα εφαρμοσθεί το ωράριο που εφαρμόζεται σήμερα.

Ειδικότερα:

 

Για τους εργαζομένους στην Διεύθυνση Κίνησης

     Η ανώτερη απασχόληση του προσωπικού Κίνησης κατά φυλακή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 ώρες ημερησίως και 40 ώρες εβδομαδιαίως.

          Ο Ο.Α.Σ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα κατά την σύνταξη των  ωραρίων να προγραμματίζει το τελευταίο δρομολόγιο και πέρα του νομίμου 8ώρου και μέχρι 30 λεπτά της ώρας περίπου.

          Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει το τελευταίο δρομολόγιο και να μεταφέρει το λεωφορείο εκεί όπου υποχρεούται, δηλαδή στο Σταθμαρχείο ή στο Αμαξοστάσιο ακόμη και σε περίπτωση κυκλοφοριακής συμφόρησης ή αν για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί αυτό στον προγραμματισμένο χρόνο εργασίας.

 

     Την παραμονή του Νέου Έτους και το Μέγα Σάββατο η εργασία του προσωπικού Κίνησης λήγει την 23.20’ ώρα στα Αμαξοστάσια.

 Η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού  συνεχίζεται με τα υπηρεσιακά λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ.

 

 Για τους εργαζομένους στην Διεύθυνση Συντήρησης

      Η ανώτερη απασχόληση του προσωπικού  Συντήρησης κατά φυλακή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 ώρες ημερησίως και 40 ώρες εβδομαδιαίως.

Την παραμονή του Νέου Έτους και το Μέγα Σάββατο η εργασία του Προσωπικού Συντήρησης λήγει την 23.20’ ώρα. Τυχόν έκτακτα περιστατικά επιλαμβάνεται το προσωπικό ασφαλείας των Αμαξοστασίων. (ΣΣΕ 1990)

 

Για τους Διοικητικούς Υπαλλήλους

        Οι ώρες κανονικής εργασίας των Διοικητικών Υπαλλήλων καθορίζονται ίσες με το σύνολο των ωρών εργασίας όλου του προσωπικού σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού. Οι ώρες εργασίας είναι αυτές που ισχύουν σήμερα (40 ώρες) και καθορίζονται νόμιμα.

         Το Βοηθητικό Προσωπικό εργάζεται 40 ώρες εβδομαδιαίως. Ειδικά οι κλητήρες γραφείων ακολουθούν το ωράριο του προσωπικού της  Εσωτερικής Υπηρεσίας. (ΣΣΕ 1989).

          Οι Τυφλοί Τηλεφωνητές/τριες από 1-11-2002, απασχολούνται με μειωμένο ωράριο, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/8-10-1997). (ΣΣΕ 2002 & 2003)

 

 1. Διάλειμμα

 

            Το μέσο ημερήσιο διάλειμμα κατά περίοδο εργασίας είναι 30` λεπτά της ώρας ημερησίως με κατώτερο επιτρεπτό όριο τα 20` λεπτά της ώρας ημερησίως ( μεταξύ 3ης και 5ης ώρας).

            Για τους Σταθμάρχες το ημερήσιο 20 λεπτό διάλειμμα ημερησίως γίνεται (μεταξύ 3ης και 5ης ώρας)                                                                                 

 

 1. Αναπαύσεις – Ρεπό

 

           Το σύνολο των αναπαύσεων ανέρχεται από το έτος 1990 σε 119 ημέρες ετησίως. (Σ.Σ.Ε 1990-2015) Το προσωπικό που εργάζεται σε μη μεταβαλλόμενο κύκλωμα εργασίας (Δευτέρα – Παρασκευή) λαμβάνει πρόσθετες αναπαύσεις κατά τις επίσημες αργίες που συμπίπτουν με τις καθημερινές ημέρες εργασίας.

 

 1. Παρακράτηση εισφορών Σωματείων.

 

       α. Από τις αποδοχές των μελών του Συνδικάτου Εργαζομένων Οργανισμού Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ.) παρακρατείται μηνιαία εισφορά 9,00€, ή όποια μελλοντική αύξηση κατόπιν αποφάσεως Γ.Σ. και αποδίδεται στο Συνδικάτο με έγγραφο του Συνδικάτου, στο οποίο  αναγράφονται τα μέλη του.

Ισχύει μέχρι μερικής ή γενικής ανακλήσεως της. (ΣΣΕ 1990).   

       β. Από τις αποδοχές των μελών του Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ. παρακρατείται μηνιαία εισφορά 11,00€, ή όποια μελλοντική αύξηση κατόπιν αποφάσεως Γ.Σ.  υπέρ του Ταμείου Αρωγής των μελλών και το σχηματιζόμενο κεφάλαιο αποδίδεται στο Συνδικάτο, με  έγγραφο του Συνδικάτου, στο οποίο αναγράφονται τα μέλη του. Ισχύει μέχρι μερικής ή γενικής ανακλήσεώς της.

      Τα χρήματα αποδίδονται στο Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ. το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα  κάθε μήνα, αρχής γενομένης από την εξόφληση του επόμενου μήνα  μετά την υποβολή της σχετικής δήλωσης. (ΣΣΕ 1993).

       γ. Από τις αποδοχές των μελών του Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ. που λαμβάνουν δάνειο από τον Ειδικό Λογαριασμό του Συνδικάτου (Ταμείο Αρωγής) παρακρατούνται από τον Ο.Α.Σ.Θ. κατόπιν έγγραφης εντολής των εργαζομένων προς τον Ο.Α.Σ.Θ., οι δόσεις επιστροφής του δανείου οι οποίες αποδίδονται στο Συνδικάτο. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος για οποιοδήποτε λόγο παύει να εργάζεται στο Οργανισμό, ο Ο.Α.Σ.Θ. δεν έχει καμιά υποχρέωση να παρακρατεί τις παραπάνω δόσεις και ουδεμία υποχρέωση έχει προς το Συνδικάτο.

       δ. Από τις αποδοχές των μελών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Συνδικάτου εργαζομένων Οργανισμού Αστικής Συγκοινωνίας (Τ.Α.Σ.Ε. Ο.Α.Σ.Θ.) παρακρατείται μηνιαία εισφορά 6€ ή όποια μελλοντική αύξηση κατόπιν αποφάσεως Γ.Σ. και αποδίδεται στο Ταμείο με έγγραφο του Ταμείου, στο οποίο αναγράφονται τα μέλη του.

        Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα προς το Συνδικάτο επιστρέφονται στον Ο.Α.Σ.Θ. ή παρακρατούνται από την επόμενη δόση του Ταμείου Αρωγής. (ΣΣΕ 1993).

       δ. Η υποχρέωση του Ο.Α.Σ.Θ. για παρακράτηση εισφορών περιορίζεται μόνο στις συμβατικές υποχρεώσεις και στις υποχρεώσεις εκ του Νόμου. Αναλυτικότερα:

 1. i.    Συμβατικές υποχρεώσεις (ότι αναφέρεται στις παραγράφους α, β και γ.)
 2. ii. Υποχρεώσεις εκ του Νόμου (Τοκοχρεολυτικές δόσεις στεγαστικών δανείων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κατασχέσεις με δικαστικές αποφάσεις σε βάρος υπαλλήλων και επιδόσεις διατροφών)

     iii. Από 1 Ιανουαρίου 2002 παύουν να παρακρατούνται για λογαριασμό των εργαζομένων,  

δόσεις αγορών από Προμηθευτικούς και Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς, εισφορές ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, πλην του Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ., καθώς και οι μηνιαίες συνδρομές του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Συνδικάτου  Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Θ (Τ.Α.Σ.Ε. Ο.Α.Σ.Θ.), οι συνδρομές του Ταμείου Αρωγής και οι μηνιαίες συνδρομές του Ομαδικού Συμβολαίου Ιατρικής κάλυψης του Συνδικάτου.

 

 1. Βράβευση αριστούχων μαθητών.

 

      Ζητήματα πολιτιστικά – ψυχαγωγικά, βράβευση αριστούχων μαθητών κλπ. αποτελούν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ.  και  Γενικού Διευθυντή  του Ο.Α.Σ.Θ.

      Η σχετική έγκριση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. (ΣΣΕ1990)

 

 1. Σταθμοί Α΄ Βοηθειών.

 

       Ο Ο.Α.Σ.Θ.  αναλαμβάνει να οργανώσει και να λειτουργήσει Σταθμούς για την παροχή πρώτων βοηθειών από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του, μετά από σχετική μελέτη που θα συνταχθεί από την Επιτροπή Υγιεινής και Εργασίας. (ΣΣΕ 1990).

 

 1. Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων και χώρων εργασίας.

 

         Ο Ο.Α.Σ.Θ.  υποχρεούται για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1568/85 περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων, για τους οποίους ισχύουν οι όροι που περιλαμβάνονται στο άρθρο 40 του  Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (Κανονισμός Γ & Σ.Σ.Ε. 1990)

 

 

17.Προληπτική υγιεινή

 

     α)  Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να μεριμνά για την ιατρική εξέταση του προσωπικού του από το Γιατρό Εργασίας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και έως δύο φορές,  για εκείνες τις ειδικότητες που η φύση της εργασίας τους το απαιτεί, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία. Το είδος των ιατρικών εξετάσεων, ο χρόνος πραγματοποίησης και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής θα καθορίζονται με αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή, ύστερα και από σχετική ιατρική πρόταση του Γιατρού Εργασίας. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη, σύμφωνα με την παρ.8 του αρθρ. 18 του ν.3850/2010, και την παρ.6 του αρθρ. 18 του ιδίου νόμου η εξετάσεις γίνονται κατά την διάρκεια του χρόνου εργασίας.

Ο Οργανισμός υποχρεούται να διαθέτει στους χώρους εργασίας-αναμονής των εργαζομένων αναλώσιμα υλικά καθαριότητος και υγιεινής.

  

   β)  Όλοι οι παθόντες στην Υπηρεσία και  εν γένει οι οδηγοί που παρουσιάζουν προβλήματα υγείας θα τοποθετούνται σε άλλες θέσεις εργασίας, χωρίς απώλεια κεκτημένων δικαιωμάτων. (Σ.Σ.Ε.1989 &1990 – Κανονισμός Προσωπικού).Σε περίπτωση ασθένειας του μισθωτού, που αποδεικνύεται  από πιστοποιητικό της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, η εργασιακή σχέση δεν λύεται και η Επιχείρηση υποχρεούται να δεχθεί τη συνέχιση της απασχόλησης του μισθωτού μετά την αποθεραπεία του. (Σ.Σ.Ε. 1989). 

 

 1. Μεταφορά αφετηρίας σταθμών - σταθμαρχείων

 

     Η μεταφορά αφετηρίας λεωφορειακής γραμμής ενεργείται αφού προηγουμένως έχουν γίνει οι απαραίτητες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του προσωπικού στο χώρο του νέου τέρματος, όπως κατασκευή νέου Σταθμαρχείου, WC, χώρου αναμονής προσωπικού, ως και σύνδεση Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Α.Θ., Ο.Τ.Ε.  (Σ.Σ.Ε. 1990).

 

 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

 

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο του Κανονισμού

            Ο παρόν Κανονισμός καθορίζει τις αρχές, τις προϋποθέσεις, τους όρους, τις διαδικασίες και κάθε σχετικό θέμα όσον αφορά:

 1. Την κάλυψη κενών θέσεων οδηγών λεωφορείων που προκύπτουν από:

α. Δημιουργία νέας λεωφορειακής γραμμής

β. Αύξηση δύναμης λεωφορειακής γραμμής

γ. Δημιουργία κενής θέσης οδηγών λεωφορείων γραμμών για οποιοδήποτε λόγο και αιτία (συνταξιοδότηση, παραίτηση, προσωρινή σύνταξη λόγω αναπηρίας, προαγωγή ή μετάταξη ή απόσπαση οδηγού, μακροχρόνια ασθένεια, τοποθέτηση οδηγού σε κενή θέση άλλης γραμμής, κ.λ.π.).

 1. Την κάλυψη θέσεων Ελιγμοδηγών της Διεύθυνσης Συντήρησης ή των Υπηρεσιακών Οδηγών της Διεύθυνσης Κίνησης..
 2. 3. Κάθε συναφές θέμα που ανάγεται στην εύρυθμη λειτουργία του Ο.Α.Σ.Θ. και στην αρμονική και χρηστή σχέση Διοίκησης και Εργαζόμενων.

 

Άρθρο 2ο

Σκοπός και στόχος του Κανονισμού

      Στους σκοπούς και στόχους του Κανονισμού περιλαμβάνονται και οι εξής:

 1. Η δημιουργία ενός αντικειμενικού και δικαιότερου συστήματος μετακινήσεων οδηγών, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών ή για αντιμετώπιση αναγκών των Εργαζομένων στα πλαίσια των υπηρεσιακών δυνατοτήτων.
 2. Η εμπέδωση στο σύνολο των οδηγών, των αρχών της αντικειμενικότητας, του αισθήματος δικαίου, της αξιοκρατίας και ισότιμης αντιμετώπισης.

 

Άρθρο 3ο

Ορισμοί

 1. Μόνιμος (Μ): Ο οδηγός που κατέχει θέση σε ένα συγκεκριμένο λεωφορείο μίας γραμμής.
 2. Ρεπατζής (R) : Ο οδηγός που κατέχει θέση σε μία συγκεκριμένη γραμμή, χωρίς να οδηγεί ένα συγκεκριμένο λεωφορείο.
 3. Αντικαταστάτης – Επίκουρος (Α – Ε): Ο οδηγός που καλύπτει θέσεις οδηγών σε άδεια ή εργάζεται σε λεωφορεία όλων των γραμμών, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, Α, Β και Γ φυλακής.
 4. Κομμένος (Κ): Ο οδηγός που ήταν μόνιμος ή ρεπατζής και έχασε τη θέση του, ύστερα από αλλαγές που επήλθαν λόγω υπηρεσιακών αναγκών και οφείλεται αποκλειστικά σε:

-Κατάργηση της λεωφορειακής γραμμής

-Μείωση δύναμης λεωφορειακής γραμμής

-Μείωση προσωπικού λεωφορειακής γραμμής λόγω τροποποιήσεων των κυκλωμάτων. Κόβεται ο νεότερος τοποθετημένος στην συγκεκριμένη γραμμή και αν υπάρχει μεταφορά προσωπικού από R σε Μ μεταφέρεται ο αρχαιότερος στην γραμμή, εφόσον συμφωνεί.

 

-Αλλαγή Αμαξοστασίου διανυκτέρευσης των λεωφορείων

-Αποσπασμένος για υπηρεσιακές ανάγκες σε άλλη θέση εργασίας και επιστρέφει στη θέση του Οδηγού χωρίς αίτησή του

 1. Αποσπασμένος (ΑΠ): Ο οδηγός που για λόγους υγείας ή μετά από αίτησή του ήταν αποσπασμένος σε άλλη θέση.
 2. Αρχαιότητα (ΑΡ): Τα πλήρη έτη απασχόλησης ως οδηγού στον Ο.Α.Σ.Θ. ή στο ΚΤΕΛ (για τους οδηγούς που μεταφέρθηκαν απ’ το ΚΤΕΛ), ως αυτά προκύπτουν απ’ την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία και τις μισθοδοτικές καταστάσεις. Για τους Οδηγούς που έχουν μεταταχθεί ή αποσπασθεί από άλλη κατηγορία, λαμβάνονται υπόψη και τα αναγνωρισμένα έτη προϋπηρεσίας της προηγούμενης θέσης.
 3. Ενδιάμεσα: Λεωφορεία που εκτελούν βάρδια προς το μέσον της ημέρας, μεταξύ πρωινής Α΄ φυλακής και βραδινής Β΄ φυλακής.

 

Άρθρο 4ο

Αναγγελία κενών θέσεων οδηγών – Υποβολή αιτήσεων

 1. Οι δημιουργούμενες κενές θέσεις οδηγών, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία (με εξαίρεση τις κενές θέσεις που για λόγους υγείας δημιουργούνται και για διάστημα μέχρι 12 μήνες, και λόγω προαγωγής ή απόσπασης για διάστημα μέχρι 3 μήνες), ανακοινώνονται στους Εργαζόμενους, με έγγραφο του Τμήματος Π.Ε.Π.Κ., σε όλα τα Σταθμαρχεία και στο Συνδικάτο  εργαζομένων.
 2. Η ανακοίνωση των κενών θέσεων γίνεται στο πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα σε ποσοστό 50% όταν οι κενές θέσεις είναι πάνω από μια, στην ίδια γραμμή, και σε ζυγό αριθμό, ενώ σε ποσοστό 75% όταν είναι πάνω από δυο και σε μονό αριθμό.
 3. Η υποβολή των αιτήσεων των Οδηγών που επιθυμούν να καλύψουν κάποια απ’ τις προκηρυχθησόμενες κενές θέσεις, γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα της ανακοίνωσης των κενών θέσεων.
 4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

α) Τους μονούς μήνες όλοι οι Οδηγοί.

β) Τους ζυγούς μήνες μόνο οι οδηγοί που εργάζονται ως (Α-Ε) και οι (R) αλλά μόνο για τη γραμμή στην οποία εργάζονται.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στο Τμήμα Π.Ε.Π.Κ, με υπηρεσιακό πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Κίνησης.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη και τίθενται στο αρχείο.

 

Άρθρο 5ο

Προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων

Ως προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων, για την κάλυψη κενών θέσεων οδηγών, ορίζονται, κατά περίπτωση, οι εξής:

 1. Για την κάλυψη κενών θέσεων λεωφορείων λεωφορειακών γραμμών:

α. Να εργάζεται τουλάχιστον ένα (1) χρόνο ως μόνιμος σε οποιαδήποτε γραμμή.

β. Να εργάζεται τουλάχιστον έξι (6) μήνες ως Ρεπατζής (R) και έχει δικαίωμα αίτησης στη γραμμή του για μόνιμο λεωφορείο.

γ. Σε περίπτωση που οδηγός τοποθετηθεί σε κενή θέση λεωφορείου και ζητήσει εντός ενός (1) μηνός την ακύρωση της τοποθέτησής του, στερείται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για τους επόμενους (6) μήνες και την θέση του καταλαμβάνει αμέσως ο επόμενος στη σειρά αρχαιότητος οδηγός εφόσον υπάρχει, διαφορετικά, η κενή θέση ανακοινώνεται τον επόμενο μήνα.

δ. Οδηγός που είναι τοποθετημένος σε λεωφορείο και ζητήσει με αίτησή του να εργάζεται ως (Α-Ε), στερείται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για τους επόμενους 6 μήνες.

ε) Οδηγός που έχει πραγματοποιήσει δύο (2) τουλάχιστον αλλαγές γραμμών συμπεριλαμβανομένης και της επιλογής (Α-Ε) σε διάστημα τριών (3) ετών, στερείται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για τα επόμενα δυο (2) χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της τελευταίας τοποθέτησης.

 1. Για την κάλυψη κενών θέσεων ελιγμοδηγών της Διεύθυνσης Συντήρησης ή Υπηρεσιακών Οδηγών της Διεύθυνσης Κίνησης:

α. Να εργάζεται στον Ο.Α.Σ.Θ. ως Οδηγός λεωφορείων τουλάχιστον για μία 15ετία.

β. Να έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του. Εξαιρούνται του ορίου ηλικίας οι Πολύτεκνοι με τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα και άνω, και της 15ετίας.

 

Άρθρο 6ο

Κριτήρια προτεραιότητας κάλυψης κενών θέσεων σε λεωφορειακές γραμμές

Οι ενδιαφερόμενοι για κάλυψη κενών θέσεων λεωφορείων σε λεωφορειακές γραμμές, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του 5ου άρθρου, κατατάσσονται σε σειρά προτεραιότητας με βάση τα εξής αντικειμενικά κριτήρια:

α. Προηγούνται οι εσωτερικές αλλαγές στην ίδια γραμμή και ιδίας ταυτότητας λεωφορεία (Μ-Μ) ή (R-R) χωρίς περιορισμούς και ακολουθούν οι Κομμένοι (Κ). Σε περίπτωση που οι (Κ) είναι περισσότεροι των κενών θέσεων, προηγούνται οι αρχαιότεροι. Διευκρινίζεται ότι οι (Κ) κατατάσσονται στην πρώτη κατηγορία, εφόσον εκδήλωσαν ενδιαφέρον κάλυψης κενής θέσης εντός έξι (6) μηνών απ’ την ημερομηνία που έχουν καταστεί (Κ).

β. Εάν οι κενές θέσεις δεν καλυφθούν από Κομμένους (Κ) ως ανωτέρω, οι θέσεις καλύπτονται απ’ τους λοιπούς δικαιούχους (M, R, A- E) με αποκλειστικό κριτήριο προτεραιότητας την αρχαιότητα.

γ. Η αρχαιότητα ισχύει και στην μηνιαία τοποθέτηση των Α-Ε στις κενές θέσεις και στις άδειες των (Μ) και (R) οδηγών, εκτός των νεοπροσληφθέντων που τον πρώτο μήνα τοποθετούνται σε άδειες.

δ) Αμοιβαίες αλλαγές γίνονται αποδεκτές με κοινή αίτηση των ενδιαφερομένων  όταν

δ α) Εργάζονται και οι δυο οδηγοί τουλάχιστον ένα (1) χρόνο στην γραμμή τους και δεν προκύπτει προαγωγή ή συνταξιοδότηση σε διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την αμοιβαία αλλαγή.

δ β) Δεν επιτρέπονται αμοιβαίες αλλαγές μεταξύ των κατηγοριών (Οδηγών – Ελιγμοδηγών – Υπηρεσιακών – Ενδιαμέσων)

 

 

Άρθρο 7ο

Κριτήρια προτεραιότητας κάλυψης κενών θέσεων Ελιγμοδηγών Διεύθυνσης Συντήρησης και Υπηρεσιακών Οδηγών της Διεύθυνσης Κίνησης

Οι ενδιαφερόμενοι για κάλυψη κενών θέσεων Ελιγμοδηγών της Διεύθυνσης Συντήρησης ή Υπηρεσιακών Οδηγών της Διεύθυνσης Κίνησης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του 5ου άρθρου, κατατάσσονται σε σειρά προτεραιότητας με βάση τα εξής αντικειμενικά κριτήρια και μόρια:

 

 1. Για κάθε πλήρες έτος προϋπηρεσίας λαμβάνει πέντε (5) μόρια.
 2. Αν έχει προστατευόμενα τέκνα (χορήγηση επιδόματος τέκνων), λαμβάνει για το 1ο τέκνο πέντε (5) μόρια, για το 2ο οκτώ (8) μόρια και για το 3ο και επόμενα δέκα (10) μόρια για κάθε τέκνο.
 3. Για κάθε παράβαση της τελευταίας διετίας, για τις οποίες:

α. Δεν επιβλήθηκε ποινή ή επιβλήθηκε οποιαδήποτε ποινή, αλλά δεν οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα, αφαιρείται ένα (1) μόριο.

β. Επιβλήθηκε ποινή και οφείλεται αποκλειστικά σε τροχαίο ατύχημα αφαιρούνται:

α.α. Δύο (2) μόρια εφόσον επιβλήθηκε η ποινή της επίπληξης.

β.β. Πέντε (5) μόρια εφόσον έχει επιβληθεί ποινή προστίμου έως και ¾ του ημερομισθίου.

γ.γ. Πέντε (5) μόρια εφόσον έχει επιβληθεί ποινή αργίας μίας (1) ημέρας, προσαυξανόμενη κατά πέντε (5) μόρια για κάθε επιπλέον ημέρα αργίας.

δ.δ. Οκτώ (8) μόρια εφόσον έχει επιβληθεί ποινή προστίμου ενός (1) ημερομισθίου, προσαυξανόμενη κατά οκτώ (8) μόρια για κάθε επιπλέον ημέρα προστίμου.

 

Άρθρο 8ο

Υπολογισμός αφαιρούμενων μορίων πειθαρχικών παραβάσεων

            Τα, εις το άρθρο 7, προβλεπόμενα μόρια, για παραβάσεις οδηγών, επιβάλλονται ως εξής:

α. Όσες ποινές έχουν τελεσιδικήσει, σύμφωνα με τις οριστικές ποινές.

β. Όσες ποινές βρίσκονται σε εκκρεμότητα, λόγω προσφυγής των Οδηγών στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, λαμβάνονται υπόψη και υπολογίζονται τα αντίστοιχα μόρια, με βάση τις ποινές του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού οργάνου.

γ. Στις περιπτώσεις οδηγών που παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και δεν έχουν εκδικασθεί, ως ποινή θεωρείται η ανώτερη ποινή που δύναται να επιβάλλει το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο.

 

Άρθρο 9ο

Κάλυψη θέσεων Ελιγμοδηγών και Υπηρεσιακών Οδηγών

 1. Κενές θέσεις Ελιγμοδηγών, ή Υπηρεσιακών Οδηγών, δημιουργούνται, είτε λόγω αποχώρησης αυτών για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, είτε λόγω αύξησης των οργανικών θέσεων, καλύπτονται με βάση τις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού.
 2. Απ’ την ισχύ του παρόντος Κανονισμού, γίνεται προκήρυξη, απ’ τη Διεύθυνση Κίνησης (Τμήματος Π.Ε.Π.Κ.), δημιουργίας πίνακα προτεραιότητας για κάθε τριετία.
 3. Οι ήδη υπηρετούντες ως ελιγμοδηγοί και υπηρεσιακοί παραμένουν στην θέση τους μέχρι την συνταξιοδότησή τους, εκτός εάν με αίτησή τους ζητήσουν να επιστρέψουν σε προηγούμενη θέση τους.
 4. Έκτοτε και κάθε τριετία (στο τρίτο τρίμηνο του δευτέρου έτους) θα υποβάλλονται αιτήσεις για την δημιουργία του πίνακα προτεραιότητας της επόμενης τριετίας.
 5. Εάν τοποθετηθεί εργαζόμενος στη θέση ελιγμοδηγού ή υπηρεσιακού και δεν δεχτεί, τότε υποχρεούται να παραμείνει στη θέση αυτή ένα (1) μήνα και έκτοτε δεν έχει δικαίωμα εκ νέου αίτηση για την θέση που δεν δέχτηκε.
 6. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Θ. έχει την δυνατότητα, (για λόγους υγείας μετά από εισήγηση του γιατρού εργασίας), να τοποθετήσει προσωρινά σε θέση ελιγμοδηγού συντήρησης εργαζόμενο ασθενή οδηγό, για διάστημα έως την αποθεραπεία του
 7. Οι ως άνω πίνακες προτεραιότητας εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού.

 

Άρθρο 10ο

Τοποθετήσεις Οδηγών

 1. Η τοποθέτηση των Οδηγών, σε θέσεις σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνονται με αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Κίνησης.
 2. Προ της τοποθετήσεως (με εξαίρεση τους πίνακες του άρθρου 9 που εγκρίνονται ανά τριετία με αποφάσεις του Υ.Σ.), οι πίνακες προτεραιότητας (για τις λοιπές θέσεις) με τις αιτήσεις επισυναπτόμενες, τίθενται υπόψη του Συνδικάτου, από τον Διευθυντή Κίνησης ή άλλο εντεταλμένο.
 3. Στο πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα, καλούνται οι εκπρόσωποι του Συνδικάτου, στους οποίους παρουσιάζονται οι πίνακες προτεραιότητας και κάθε σχετικό και αποδεικτικό στοιχείο. Εάν δεν υπάρχει καμία διαφωνία ή επιφύλαξη οριστικοποιούνται οι τοποθετήσεις με πράξη του Διευθυντή Κίνησης.
 4. Με πράξη του Γενικού Διευθυντή αντιμετωπίζεται κάθε διαφωνία των εκπροσώπων του Συνδικάτου, ως προς τους πίνακες προτεραιότητας.

 

Άρθρο 11ο

Τελικές Διατάξεις

 1. Ο Κανονισμός να γνωστοποιηθεί σε όλους τους Εργαζόμενους.

 

 

 1. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΩΝ

 

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο του κανονισμού

Ο παρόν Κανονισμός τοποθετήσεων Σταθμαρχών σε Σταθμαρχεία καθορίζει τις αρχές, τις προϋποθέσεις, τους όρους, τις διαδικασίες και κάθε σχετικό θέμα που αφορά:

 • Την κάλυψη των κενών Οργανικών θέσεων Σταθμαρχείων που προκύπτουν από:

α) Δημιουργία νέου Σταθμαρχείου

β) Δημιουργία κενής Οργανικής θέσης Σταθμάρχη από οποιοδήποτε λόγο και αιτία (συνταξιοδότηση, παραίτηση, προαγωγή, μακροχρόνια ασθένεια, αλλαγή σταθμαρχείου κ.λ.π.)

2) Κάθε συναφές θέμα που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και την αρμονική και χρηστή σχέση Διοίκησης και Εργαζομένων.

 

Άρθρο 2ο

Σκοπός και στόχος του Κανονισμού τοποθετήσεων Σταθμαρχών σε Σταθμαρχεία

Στους σκοπούς και στόχους του Κανονισμού τοποθετήσεων Σταθμαρχών σε Σταθμαρχεία περιλαμβάνονται και οι εξής:

 1. Η δημιουργία ενός αντικειμενικού και αποδεκτού συστήματος μετακινήσεων Σταθμαρχών, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών ή για αντιμετώπιση αναγκών των Εργαζομένων στα πλαίσια των υπηρεσιακών δυνατοτήτων.
 2. Η εμπέδωση στο σύνολο των Σταθμαρχών, των αρχών της αντικειμενικότητας, του αισθήματος δικαίου, της αξιοκρατίας και ισότιμης αντιμετώπισης.

 

Άρθρο 3ο

Ορισμοί

 • Μόνιμος (Μ):Ο Σταθμάρχης που κατέχει Οργανική θέση σε ένα συγκεκριμένο Σταθμαρχείο
 • Αντικαταστάτης (Α): Ο Σταθμάρχης που καλύπτει θέσεις Σταθμαρχών σε μη Οργανική θέση, (Άδειες Ασθένειες κ.λ.π.) ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
 • Κομμένος (Κ): Ο Σταθμάρχης που ήταν μόνιμος και έχασε τη θέση του, ύστερα από αλλαγές που επήλθαν λόγω υπηρεσιακών αναγκών και οφείλεται σε κατάργηση Σταθμαρχείου ή σε μείωση θέσεων Σταθμάρχη από Σταθμαρχείο.
 • Αρχαιότητα (ΑΡ): Τα πλήρη έτη απασχόλησης ως Σταθμάρχης στον ΟΑΣΘ ή στο ΚΤΕΛ ως Σταθμάρχης και μεταφέρεται στον ΟΑΣΘ.

Άρθρο 4ο

Αναγγελία Κενών Οργανικών Θέσεων Σταθμαρχών – Υποβολή αιτήσεων

 1. Οι δημιουργούμενες κενές Οργανικές θέσεις Σταθμαρχείων, από οποιοδήποτε λόγο και αιτία (με εξαίρεση τις κενές θέσεις που δημιουργούνται για λόγους υγείας για διάστημα μέχρι 12 μήνες, ή λόγω προαγωγής για διάστημα μέχρι 3 μήνες), ανακοινώνονται στους Εργαζόμενους, κάθε μήνα με έγγραφο του Τμήματος Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (Π.Σ.Ε.), σε όλα τα Σταθμαρχεία και στο Συνδικάτο Εργαζομένων.
 2. Η ανακοίνωση των κενών Οργανικών θέσεων γίνεται στο πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα.
 3. Η υποβολή των αιτήσεων των Σταθμαρχών που επιθυμούν να καλύψουν κάποια απ’ τις προκηρυχθείσες κενές Οργανικές θέσεις, γίνεται ατομικά από κάθε ενδιαφερόμενο, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα της ανακοίνωσης των κενών θέσεων.
 4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

α) Τους μονούς μήνες δικαίωμα αίτησης έχουν όλοι οι Σταθμάρχες.

β) Τους ζυγούς μήνες δικαίωμα αίτησης έχουν οι Αντικαταστάτες και οι Κομμένοι Σταθμάρχες.

 1. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στο Τμήμα Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (Π.Σ.Ε.), της Διεύθυνσης Κίνησης, με το υπηρεσιακό πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Κίνησης. Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη και τίθενται στο αρχείο.

Άρθρο 5ο

Προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων

Οι προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων, για την κάλυψη Κενών Οργανικών θέσεων Σταθμαρχών , ορίζονται κατά περίπτωση, οι εξής:

 1. Για την κάλυψη κενών Οργανικών θέσεων Σταθμαρχείων:

α. Να εργάζεται τουλάχιστον δύο (2) χρόνια ως μόνιμος σε οποιοδήποτε Σταθμαρχείο

β. Να είναι αντικαταστάτης ή κομμένος

γ. Σε περίπτωση που Σταθμάρχης τοποθετηθεί σε κενή Οργανική θέση και ζητήσει εντός ενός (1) μηνός την ακύρωση της τοποθέτησής του, στερείται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για τους επόμενους έξι (6) μήνες και την θέση του καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος στη σειρά προτεραιότητας Σταθμάρχης εφόσον υπάρχει, διαφορετικά, η κενή θέση ανακοινώνεται στις επόμενες κενές θέσεις.

δ. Σταθμάρχης που έχει πραγματοποιήσει δύο (2) τουλάχιστον αλλαγές Σταθμαρχείων σε διάστημα πέντε (5) ετών, στερείται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για τα επόμενα δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της τελευταίας τοποθέτησης.

 

Άρθρο 6ο

Κριτήρια προτεραιότητας κάλυψης κενών θέσεων σε Σταθμαρχεία

 1. Οι ενδιαφερόμενοι για κάλυψη κενών Οργανικών θέσεων Σταθμαρχείων, που πληρούν τις προϋποθέσεις του 5ου άρθρου, κατατάσσονται σε σειρά προτεραιότητας με βάση τα εξής αντικειμενικά κριτήρια:

α. Προηγούνται οι Κομμένοι (Κ). Σε περίπτωση που οι (Κ) είναι περισσότεροι των κενών οργανικών θέσεων, προηγούνται οι αρχαιότεροι (Κ). Διευκρινίζεται ότι οι (Κ) κατατάσσονται στην πρώτη κατηγορία, εφόσον εκδήλωσαν ενδιαφέρον κάλυψης κενής θέσης εντός έξι (6) μηνών απ’ την ημερομηνία που έχουν καταστεί (Κ).

β. Εάν οι κενές θέσεις δεν καλυφθούν από Κομμένους (Κ), οι θέσεις καλύπτονται απ’ τους λοιπούς δικαιούχους με αποκλειστικό κριτήριο προτεραιότητας την αρχαιότητα.

γ. Η αρχαιότητα ισχύει και στη μηνιαία τοποθέτηση των Σταθμαρχών στις άδειες, εκτός αυτών που προάγονται και τον πρώτο μήνα τοποθετούνται σε άδειες.

δ. Αμοιβαίες αλλαγές γίνονται αποδεκτές με κοινή αίτηση των ενδιαφερομένων όταν εργάζονται και οι δύο Σταθμάρχες τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στο Σταθμαρχείο τους και δεν προκύπτει προαγωγή ή συνταξιοδότηση σε διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την αμοιβαία αλλαγή.

 

Άρθρο 7ο

Πίνακας οργανικών θέσεων Σταθμαρχείων

 

α/α

 

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

1

 

ΑΜΑΞ.ΦΟΙΝΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ-ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΙ

4

2

 

ΑΜΑΞ.ΣΤ/ΛΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ-ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΙ

5

3

 

ΙΚΕΑ Α΄

3

4

 

ΙΚΕΑ Β΄

3

5

 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

3

6

 

ΚΗΦΗΣΙΑ

3

7

 

ΒΟΥΛΓΑΡΗ

3

8

 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

3

9

 

Α. ΤΟΥΜΠΑ

3

10

 

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ

3

11

 

40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

3

12

 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

3

13

 

Ν.Σ.Σ. Α΄

3

14

 

Ν.Σ.Σ. Β΄

3

15

 

ΣΙΝΔΟΣ

1

16

 

ΚΤΕΛ Α΄

3

17

 

ΚΤΕΛ Β΄

3

18

 

ΕΥΟΣΜΟΣ

3

19

 

Σ.Μ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

3

20

 

Σ.Μ. ΛΑΓΚΑΔΑ

3

21

 

ΜΕΝΕΜΕΝΗ

3

22

 

CARREFOUR

3

23

 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

3

24

 

ΠΟΛΙΧΝΗ

1

25

 

ΝΕΑΠΟΛΗ

2

26

 

ΠΥΛΑΙΑ

1

27

 

Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

2

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

76

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ 10

 

ΑΔΕΙΕΣ – ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ

86

 

Άρθρο 8ο

Τοποθετήσεις Σταθμαρχών

 1. Η τοποθέτηση των Σταθμαρχών, γίνεται σε Οργανικές θέσεις Σταθμαρχείων σύμφωνα με τα παραπάνω.

Οι πίνακες προτεραιότητας (για τις κενές θέσεις) με τις αιτήσεις επισυναπτόμενες, τίθενται υπόψη του Γραφείου Κίνησης και ελέγχονται από τον Διευθυντή Κίνησης ή άλλο εντεταλμένο όργανο αυτής.

Ειδικότερα στο πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα, καλούνται οι εκπρόσωποι του Συνδικάτου, στους οποίου παρουσιάζονται οι πίνακες προτεραιότητας και κάθε σχετικό και αποδεικτικό στοιχείο. Εάν δεν υπάρχει καμία διαφωνία ή επιφύλαξη οριστικοποιούνται οι τοποθετήσεις με πράξη του Διευθυντή Κίνησης. Σε περίπτωση διαφωνίας των εκπροσώπων του Συνδικάτου, οι πίνακες προτεραιότητας οριστικοποιούνται με αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή.

 1. Οι τοποθετήσεις των κεντρικών Σταθμαρχών στα Αμαξοστάσια Σταυρούπολης και Φοίνικα ημερησίων και νυχτερινών γίνονται κατ’ εξαίρεση μόνο κατά επιλογή από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΟΑΣΘ.

 

Άρθρο 9ο

Ισχύς του κανονισμού

 1. Όσοι Σταθμάρχες προήχθησαν έως 31/12/2017 θεωρούνται μόνιμοι
 2. Όσοι Σταθμάρχες προήχθησαν από 1/1/2018 θεωρούνται αντικαταστάτες και υποχρεούνται να δηλώσουν πέντε (5) Σταθμαρχεία προτίμησής τους.
 3. Το σύνολο των Σταθμαρχών θα είναι
 4. Η ισχύς του Κανονισμού τοποθετήσεων Σταθμαρχών σε Σταθμαρχεία αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2020.

 

 

Άρθρο 21

Τελικές διατάξεις – Χρονικά όρια ισχύος

 1. Η παρούσα Κ.Ε.Σ.Σ.Ε. ισχύει από 01/01/2020, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται σε επιμέρους άρθρα και λήγει την 31.12.2022.

 

 1. Όσες διατάξεις προηγουμένων, Διαιτητικών αποφάσεων και διμερών συμφωνιών που αφορούν τους όρους εργασίας του Προσωπικού της παρούσης, δεν εντάχθηκαν, δεν συμπληρώθηκαν, δεν τροποποιήθηκαν ή δεν καταργήθηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την περούσα, ισχύουν.

          Κανένας από τους Εργαζόμενους που υπηρετούν σήμερα στον Ο.Α.Σ.Θ. δεν είναι δυνατόν να απολυθεί λόγω κατάργησης θέσης από την εφαρμογή των σχετικών μέτρων, επιφυλασσόμενων κατά τα λοιπά, των διατάξεων περί απόλυσης του προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Κανονισμών. Όλο το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στον Οργανισμό αυτοδίκαια μεταφέρεται στον νέο Φορέα μετά την 31/12/2022 εάν δημιουργηθεί, η παραμένει στον Ο.Α.Σ.Θ. εάν συνεχίσει το Συγκοινωνιακό έργο στο Νομό Θεσσαλονίκης.

       Στην περίπτωση αυτή διασφαλίζεται η απασχόλησή τους καθώς και η προαγωγική εξέλιξη τους, μέσα στα πλαίσια ομότιμων και συναφών καθηκόντων. (ν.4482/2017 αρθ.34)

 

 1.   Η παρούσα Κ.Ε.Σ.Σ.Ε. αντικαθιστά και κατ΄ ισχύει κάθε αντίθετης συλλογικής, ατομικής ή άλλης μισθολογικής ρύθμισης. Κατά τα λοιπά και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση ισχύουν τα όσα ορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και η οικεία νομοθεσία, με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων περί μισθολογικών όρων. Εξαιρούνται οι ήδη κατά την υπογραφή της παρούσης Κ.Ε.Σ.Σ.Ε. γεννημένες αξιώσεις των εργαζομένων.

 

 

Άρθρο 22

 Υπογραφή – Κατάθεση σύμβασης

 1. Για την πίστωση και τη σύσταση της σύμβασης αυτής, συντάχθηκε η παρούσα έγγραφη σύμβαση σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα, τα οποία υπογράφηκαν, το κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα (1), ενώ ένα (1) θα κατατεθεί στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία αφού ελέγχθηκε από τους υπογράφοντες και επιπλέον αναγνώστηκε μεγαλόφωνα και βεβαιώθηκε παρουσία όλων των αναφερομένων στην αρχή εκπροσώπων, υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί.
 2. Προς διασφάλιση Εργαζομένων και Ο.Α.Σ.Θ., από οποιαδήποτε (εκ παραδρομής) παράλειψη ή διαφοροποίηση ή τροποποίηση της ισχύουσας Ε.Σ.Σ.Ε., ως κωδικοποιούνται με την παρούσα, επέλθει ένεκα της κωδικοποίησης τα συμβαλλόμενα μέρη ρητά συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

«Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητά συμφωνούν και συναποδέχονται, ότι αν λόγω της κωδικοποίησης ισχύουσας Ε.Σ.Σ.Ε. όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρούσα Κ.Ε.Σ.Σ.Ε. προκύψει (εκ παραδρομής) παράλειψη η διαφοροποίηση η τροποποίηση, ως τις ισχύουσες Ε.Σ.Σ.Ε. και την παρούσα Κ.Ε.Σ.Σ.Ε. για την τριετία 2020 & 2022, θα εφαρμόζεται η προισχύουσα και ορθή διάταξη, η οποία κατισχύει της αντίστοιχης διάταξης της παρούσας κωδικοποιημένης Ε.Σ.Σ.Ε.»

 1. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ. να καταθέσει υπογεγραμμένο πρωτότυπο της παρούσας στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας (ΕΡΓΑΝΗ) και να παραδώσει από ένα (1) αντίγραφο της κατάθεσης σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος.
 2. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Θ. να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται προς τα Συναρμόδια Υπουργεία ώστε να εγκριθεί η παρούσα ως ορίζεται από τις διατάξεις του ν.4354/2015-4484/2017

                 

  Σε πίστωση συνετάγει η παρούσα Σύμβαση και υπογράφεται από τους Συμβαλλόμενους.

 

 

 

ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ Ο.ΣΥ

ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟΝ Ο.Α.Σ.Θ