Επίδομα Λογοθεραπείας τέκνων

Αρ.Πρωτ. 98                                                                                                Θεσσαλονίκη 11/5/2018

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Συνάδελφοι – σσες

Στα πλαίσια της εφαρμογής των όρων της νέας υπογραφείσας Ε.Σ.Σ.Ε. συνεχίζουμε την προσπάθεια επίλυσης των όποιων διαδικαστικών προβλημάτων προκύπτουν και χρήζουν αντιμετώπισης.

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η ολοκλήρωση διόρθωσης μισθοδοσίας και η τελική της διαμόρφωση επί των εξοφλητηρίων.
  • Αποτυπώθηκε στα εξοφλητήρια Μαρτίου μέρος των διορθώσεων που επιδιώκουμε και αφορούσε τον επανυπολογισμό της υπερβάλλουσας διαφοράς.
  • Αποτυπώθηκε επίσης η ένταξη των πτυχίων ΑΕΙ – ΤΕΙ στα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια.
  • Διορθώθηκε μέρος των εκκρεμοτήτων στον υπολογισμό Π.Δ. σε ασθενείς του διαστήματος που λήφθηκαν υπόψιν τα δεδομένα για τον υπολογισμό Π.Δ.
  • Επιλύθηκε η ερμηνεία του άρθρου 2 παρ.2 της Συμπληρωματικής Ε.Σ.Σ.Ε., που έχει εφαρμοστική ισχύ από 1/10/2017, ο Οργανισμός αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγεί μηνιαίως οικονομική ενίσχυση, συμπληρωματικά με τον κατά περίπτωση ασφαλιστικό φορέα, για τα παιδιά των εργαζόμενων που μέχρι την ενηλικίωσή τους χρήζουν λογοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση ή θεραπεία συμπεριφοράς. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στον Ο.Α.Σ.Θ. τα εξής δικαιολογητικά:

Α΄. Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Φορέα (π.χ. Κ.Ε.Π.Α. ή Κ.Ε.Δ.Δ.Υ./ Κ.Ε.Σ.Υ.), που αναγράφεται το είδος και το ποσοστό της αναπηρίας, πάθησης, διαταραχής ή προβλήματος του παιδιού, η ηλικία του παιδιού, καθώς και το χρονικό διάστημα ισχύος της γνωμάτευσης.

Β΄. Ιατρική βεβαίωση – παραπομπή από Δημόσιο Φορέα (π.χ. Νοσοκομείο), όπου αναγράφεται το είδος της θεραπείας-παρέμβασης που συστήνεται για το παιδί, όσο και ο αριθμός συνεδριών για την θεραπεία.

Γ΄. Φωτοτυπία της απόδειξης παροχής υπηρεσιών του ειδικού επαγγελματία, που έχει κατατεθεί από τον γονέα-εργαζόμενο στο Ασφαλιστικό Ταμείο και

Δ΄. Πρωτότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του ειδικού επαγγελματία, όπου αναγράφεται ο αριθμός των συνεδριών που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μήνα.

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται την παραπάνω οικονομική ενίσχυση έως την ενηλικίωση των παιδιών τους.

Σε νεώτερη ανακοίνωση θα ενημερώσουμε για τις ημερομηνίες καταβολής των χρημάτων στους δικαιούχους, καθώς επίσης και για την ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων εφαρμογής των άρθρων που αναφέρονται σε παιδικούς σταθμούς, και επιδομάτων φοίτησης και γέννησης τέκνων.

 

 

                                                                                                     ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                              Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                  ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                              ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.