ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Σ.Σ.Ε

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Σ.Σ.Ε.

 

 

Συνάδελφοι –σσες

Όπως είχαμε προσδιορίσει και στην προηγούμενη ανακοίνωσή μας, προχωράμε στην έκδοση αναλυτικού φυλλαδίου επεξήγησης των άρθρων της νέας Σ.Σ.Ε. σχετικά με τις προβλεπόμενες παροχές και τις απαιτούμενες διαδικασίες από τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους για υποβολή αντίστοιχων αιτήσεων.

 

Άρθρο 1. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

α. Όσοι έχουν VOUCHER και πληρώνουν επιπλέον στο βρεφονηπιακό σταθμό θα φέρουν τις αποδείξεις που πλήρωσαν και το αντίγραφο του voucher.

β. Όσοι δεν έχουν voucher γιατί αποκλείστηκαν θα φέρουν τις αποδείξεις και το αντίγραφο αποκλεισμού από το voucher.

γ.  Όσοι δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα του voucher λόγω εισοδηματικών κριτηρίων θα φέρουν τις αποδείξεις που πλήρωσαν και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους.

Η πληρωμή των Βρεφονηπιακών Σταθμών θα γίνεται ανά 3μηνο και έχει αναδρομική ισχύ από  1-10-2017.

Άρθρο 2. Χρηματική ενίσχυση γέννησης τέκνων και κοινωνικής αλληλεγγύης

α. Όσοι συνάδελφοι απέκτησαν από 1-10-2017 τέκνο και όσοι θα αποκτούν εφεξής θα τους χορηγείται εφάπαξ ποσό 500€ για κάθε παιδί προσκομίζοντας ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.

β.Όσοι εργαζόμενοι έχουν μπει σε διαδικασία εξωσωματικής από 1-10-2017 και όσοι θα μπαίνουν εφεξής θα τους καταβάλεται εφάπαξ το ποσό των 1500€ προσκομίζοντας την βεβαίωση τέλεσης ή την γνωμάτευση υποβολής σε εξωσωματική.

γ. Για όσα παιδιά έχουν 67% και άνω αναπηρία ή πάσχουν από ανίατες ασθένειες και παρακολουθούν ειδικά εκπαιδευτικά ιδρύματα προσκομίζοντας την βεβαίωση δαπανών του ιδρύματος και την κάλυψη αυτών από ασφαλιστικό φορέα την διαφορά που τυχόν θα προκύπτει θα την καταβάλλει ο Ο.Α.Σ.Θ.

δ. Όσα παιδιά εργαζομένων μέχρι την ενηλικίωσή τους χρήζουν λογοθεραπείας – ψυχοθεραπείας – φυσιοθεραπείας – εργοθεραπείας – ειδικής διαπαιδαγώγησης ή θεραπείας συμπεριφοράς προσκομίζοντας το σχετικό πιστοποιητικό του ΙΚΑ ή όποιου άλλου αρμόδιου Δημόσιου φορέα και τα αποδεικτικά καταβολής, ο Ο.Α.Σ.Θ. χορηγεί μηνιαίως οικονομική ενίσχυση μέχρι του ποσού των 150€. Ενώ για περιπτώσεις παιδιών με αναπηρία από 67% και πάνω για τους ίδιους λόγους χορηγείται μέχρι του ποσού των 1000€ μηνιαίως. Αν και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι του Ο.Α.Σ.Θ. τα ανωτέρω θα καταβάλλονται σε έναν από τους δύο.

Άρθρο 3. Επιδότηση φοίτησης τέκνων σε ΑΕΙ – ΤΕΙ και εργαζομένων στο ΕΑΠ

Στα παιδιά των εργαζομένων που φοιτούν σε σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής εκτός νομού Θεσσαλονίκης προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση χορηγείται άπαξ κατ’ έτος το ποσό των 700€ και παράλληλα το ίδιο ποσό χορηγείται και στον εργαζόμενο που φοιτεί στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και εφόσον υπάρχει συνάφεια με το αντικείμενο του Ο.Α.Σ.Θ.

Άρθρο 4. Επιδότηση εξαγοράς ενσήμων

Εργαζόμενοι που θέλουν να εξαγοράσουν ένσημα λόγω συνταξιοδότησης θα προσκομίζουν βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα που θα αναγράφει το ποσό που απαιτείται και ο Ο.Α.Σ.Θ. θα χορηγεί σε ποσοστό 50% της δαπάνης με ανώτατο όριο το ποσό των 2000€.

Άρθρο 5. Δωροεπιταγές

Χορηγούνται δύο δωροεπιταγές τον χρόνο Πάσχα και Χριστούγεννα με ποσό κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ.

 Άρθρο 6. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση

Ο Ο.Α.Σ.Θ. χορηγεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση εφάπαξ ποσού ανά περίπτωση εφόσον ο εργαζόμενος ή μέλος της οικογενείας του αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας προσκομίζοντας σχετικά πιστοποιητικά και γνωματεύσεις. Το αίτημα θα υποβάλλεται στο Συνδικάτο, σε συνεργασία με τον γιατρό εργασίας και θα εισηγήται στο Δ.Σ. του Οργανισμού

Άρθρο 7. Ανανέωση διπλωμάτων και αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ΠΕΙ

Ο Ο.Α.Σ.Θ. αναλαμβάνει το κόστος ανανέωσης και των δύο μετά από τεκμηριωμένη μελέτη που θα γίνει και με απόφαση από το Δ.Σ. του Οργανισμού. (Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση).

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΑ

Άρθρο 2. Προγραμματισμός εργασίας

Όσοι συνάδελφοι έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να κάνουν αίτηση να καταταγούν σε άλλη ειδικότητα και εφόσον υπάρχει ανάγκη προσωπικού στην αιτούμενη ειδικότητα.

Άρθρο 3. Αιμοδοσία

Σε κάθε αιμοδότη που προσφέρει αίμα, δότες αιμοπεταλίων, μυελού των οστών, βλαστοκυττάρων μετά από σχετική βεβαίωση χορηγείται άδεια 2 ημερών συνεχόμενα εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από την υπηρεσία ειδάλλως η δεύτερη ημέρα χορηγείται εντός 30 ημερολογιακών ημερών.

Άρθρο 4. Μεταγγίσεις αίματος - αιμοκάθαρση

Εργαζόμενος που έχει υπηρεσία μέχρι 4 ετών και πάσχει από νόσημα που απαιτεί μετάγγιση αίματος ή αιμοκάθαρση δικαιούται επιπλέον άδεια με αποδοχές έως 22 εργάσιμων ημερών τον χρόνο προσκομίζοντας βεβαίωση νοσοκομείου ή κεντρικής υγειονομικής επιτροπής.

Άρθρο 5. Ειδική άδεια

Γονείς με παιδιά έως 18 ετών που πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μετάγγιση αίματος ή αιμοκάθαρση ή νεοπλασματική ασθένεια ή χρήζει μεταμόσχευσης χορηγείται άδεια επιπλέον 10 εργασίμων ημερών κατ’ έτος με αποδοχές προσκομίζοντας την σχετική βεβαίωση και χορηγείται και στους δύο γονείς. Η παραπάνω άδεια χορηγείται και σε γονείς που τα παιδιά τους πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση, σύνδρομοDown, ή αυτισμό.

Άρθρο 6. Αναπηρική άδεια

Οι εργαζόμενοι που έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον δικαιούνται 6 ημέρες κατ’ έτος άδεια με αποδοχές επιπλέον της κανονικής κατόπιν συνεννόησης με την αντίστοιχη υπηρεσία.

Άρθρο 7. Λουτροθεραπεία - Αεροθεραπεία

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια λουτροθεραπείας ή αεροθεραπείας βάση επιτροπής του ΕΟΠΥΥ, δεν θεωρείται κανονική άδεια και ισχύει ότι στην ασθένεια.

Άρθρο 8. Άδεια σε μονογονεϊκές οικογένειες

Σε εργαζόμενους που έχουν χηρέψει, άγαμους γονείς ή διαζευγμένους που έχουν την επιμέλεια του παιδιού χορηγείται άδεια με αποδοχές 6 εργασίμων ημερών κατόπιν συνεννόησης με την αντίστοιχη υπηρεσία (συνεχόμενα ή τμηματικά). Γονέας με 3 παιδιά και άνω δικαιούται άδεια 8 εργασίμων ημερών και μέχρι την ηλικία των 12 ετών.

Άρθρο 9 Άδεια φροντίδας παιδιών

Εργαζόμενες μητέρες και μετά τη λήξη άδειας τοκετού δικαιούνται για χρονικό διάστημα 30 μηνών μειωμένο ωράριο 2 ώρες ημερησίως για τους 12 πρώτους μήνες και 1 ώρα για τους υπόλοιπους 6 μήνες. Την άδεια αυτή δικαιούται και ο πατέρας (εφόσον η εργαζόμενη μητέρα δεν κάνει χρήση αυτής προσκομίζοντας βεβαίωση του εργοδότη) και όταν η σύζυγος είναι άνεργη προσκομίζει φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας.

 Άρθρο 10. Σχολική παρακολούθηση

Εργαζόμενοι με παιδιά ηλικίας από 5 έως 16 ετών που παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης δικαιούνται μέχρι 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε παιδί. Η άδεια αυτή χορηγείται σε έναν από τους δύο γονείς προσκομίζοντας βεβαίωση εργοδότη. Δηλώνετε στην υπηρεσία τις προηγούμενες ημέρες πότε θα λείψετε και προσκομίζετε βεβαίωση παρακολούθησης από το σχολείο με σχετική αίτηση.

Άρθρο 11. Παροχή προστασίας και μητρότητας

Στις εργαζόμενες μητέρες του Οργανισμού ο Ο.Α.Σ.Θ. καταβάλλει το σύνολο των τακτικών αποδοχών τους και μετά την άδεια λοχείας για 6 μήνες σαν ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας.

Το μειωμένο ωράριο θηλασμού που δικαιούται η εργαζόμενη μπορεί να της χορηγηθεί με αίτησή της εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές ή με πρόσθετες αναπαύσεις.

Άρθρο 12. Μειωμένο ωράριο σε γονείς τέκνων με αναπηρία

Σε εργαζόμενους που έχουν παιδιά με αναπηρία 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω χορηγείται μειωμένο ωράριο κατά 1 ώρα την ημέρα για κάθε μέλος χωρίς περικοπή αποδοχών προσκομίζοντας βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής.

Άρθρο 13. Απασχόληση οδηγών σε σταθερή βάρδια

Όσοι εργαζόμενοι οδηγοί επιθυμούν να εργάζονται Δευτέρα έως Παρασκευή και μέχρι ανώτατο όριο 7% πρέπει να υπογράψουν ειδική αίτηση της Διεύθυνσης Κίνησης. Η αξιολόγησή τους θα γίνεται κάθε δύο χρόνια με ευθύνη των Διευθύνσεων Κίνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Προτεραιότητα έχουν όσοι συντηρούν ή έχουν την επιμέλεια παιδιών με ειδικές ανάγκες ή σύζυγο με ειδικές ανάγκες ή έχουν μονογονεϊκές οικογένειες ή είναι πολύτεκνοι με 3 παιδιά και άνω ή κατ’ αρχαιότητα και θα εντάσσονται στα ρεπό σταθερού κυκλώματος εργασίας (π.χ. υπάλληλοι γραφείων). Οι αιτήσεις θα γίνονται ιδιοχείρως (Σεπτέμβριο – Οκτώβριο) εκάστου έτους με προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών.

Άρθρο 14.

β. Ο Ο.Α.Σ.Θ. χορηγεί δάνειο έως 800€ για

  1. Σοβαροί λόγοι υγείας ιδίου ή μελών της οικογενείας και εφόσον δεν καλύπτονται από ασφαλιστικό ταμείο, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.
  2. Νοσοκομειακή περίθαλψη του ιδίου ή μελών της οικογενείας και εφόσον τα έξοδα δεν καλύπτονται από ασφαλιστικό ταμείο, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.
  3. Έκτακτες περιπτώσεις όπως γάμος – βάφτιση – θάνατος – έξοδα πρώτης μετεγκατάστασης παιδιού που σπουδάζει με σχετικό δικαιολογητικό.
  4. Για Δικαστική απόφαση που αφορούν έξωση ή εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του εργαζόμενου.
  5. Για εργαζόμενο που θέλει να υπαχθεί σε φορολογική ασφαλιστική ή τραπεζική ρύθμιση
  6. Για πληρωμή ανεξόφλητων λογαριασμών ΔΕΚΟ με την προϋπόθεση ότι οι κρατήσεις δεν θα υπερβαίνουν το 30% των μηνιαίων αποδοχών.

Άρθρο 15. Θάνατος εργαζόμενου

α. Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία υπαλλήλου που οφείλει υπόλοιπο δανείου στον Ο.Α.Σ.Θ. ή άλλων οφειλών δεν θα υπάρχει καμία απαίτηση από τους κληρονόμους και θα γίνεται διαγραφή της οφειλής εφόσον εγκριθεί από το Δ.Σ. του Οργανισμού.

β. Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία υπαλλήλου εξαιτίας εργατικού ατυχήματος ή που κατέστη ανίκανος για οποιαδήποτε εργασία προσλαμβάνεται ένα μέλος της οικογενείας μέχρι Α βαθμού ή η σύζυγος του εργαζόμενου εφόσον επιτρέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις προσλήψεις προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ.

Συνάδελφοι, θα ακολουθήσουν εκ νέου διευκρινηστικά φυλλάδια και για τα υπόλοιπα θέματα.

 

 

 

                                                                                                       ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                 ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                         ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.